Τρίτη, 18 Ιουνίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΝευρολογίαΠεριφερική παράλυση προσωπικού νεύρου

Περιφερική παράλυση προσωπικού νεύρου

Όταν παγώνει το πρόσωπο

H παράλυση του προσωπικού νεύρου

Η φυσιολογική λειτουργία του προσωπικού νεύρου διαδραματίζει καίριο ρόλο στη συναισθηματική και την ψυχολογική ισορροπία του ασθενούς. Η δυσλειτουργία του προκαλεί σημαντική αναπηρία, που παραβλάπτει την ομιλία, την όραση, τη σίτιση, αλλά και την κοινωνική συμπεριφορά του ασθενούς.


Το προσωπικό νεύρο

Το προσωπικό νεύρο είναι μεικτό νεύρο.

Ο κινητικός πυρήνας του προσωπικού βρίσκεται στο στέλεχος και είναι υπεύθυνος για την κινητική μοίρα του νεύρου.

Ο άνω σιαλικός πυρήνας είναι υπεύθυνος για την παρασυμπαθητική νεύρωση των σιελογόνων και των δακρυϊκών αδένων.

Ο μονήρης πυρήνας και ο αισθητικός πυρήνας του τριδύμου υποδέχονται τις αισθητικές ίνες που μεταφέρονται με το προσωπικό νεύρο.

α) Η κινητική ρίζα: εκφύεται από τον κινητικό πυρήνα του νεύρου. Μέσα στη ρίζα αυτή πορεύονται και προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες μου εκφύονται από τον δακρυορρινικό πυρήνα. Οι ίνες της κινητικής ρίζας πορευόμενες μέσα στη γέφυρα προς τα επάνω, περικάμπτουν τον πυρήνα του απαγωγού νεύρου (έσω γόνυ) και στη συνέχεια αναδύονται από το υπερλαϊκο βοθρίο.

β) Η αισθητική ρίζα (ή διάμεσο νεύρο του Wrisberg): Οι ίνες της είναι οι κεντρικές αποφυάδες των ψευδομονόπολων κυττάρων του γονάτιου γαγγλίου, που απολήγουν στον πυρήνα της μονήρους δεσμίδας. Μέσα στο διάμεσο νεύρο πορεύονται ακόμη και προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες, που εκφύονται από τον άνω σιαλικό πυρήνα.

Α) Ενδοκράνια (λιθοειδής) μοίρα του προσωπικού νεύρου

Το νεύρο πορευόμενο μέσα στον προσωπικό πόρο, παρουσιάζει τρεις μοίρες: την οβελιαία, την εγκάρσια και την κατιούσα και χορηγεί τους εξής κλάδους:
1. Μείζον επιπολής λιθοειδής νεύρο: Εκφύεται από το γονάτιο γάγγλιο και φέρεται στην ομώνυμη αύλακα του λιθοειδούς οστού. Φθάνει στο πρόσθιο ρηματώδες τρήμα, όπου και ενώνεται με το εν τω βάθει λιθοειδές νεύρο σχηματίζοντας το νεύρο του πτερυγοειδή πόρου (του Vidi), διαμέσου του οποίου οι ίνες του μείζοντος λιθοειδούς νεύρου φέρονται στο σφηνοϋπερώιο γάγγλιο. Μέσα στο μείζον επιπολής λιθοειδές πορεύονται γευστικές ίνες για τους γευστικούς κάλυκες της υπερώας και προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες από τον δακρυορρινικό πυρήνα για τους βλεννογόνους της ρίνας και της υπερώας και για τον δακρυϊκο αδένα.
2. Νεύρο του μυός του αναβολέα: Εκφύεται από την κατιούσα μοίρα του προσωπικού νεύρου και νευρώνει τον μυ του αναβολέα.
3. Χορδή του τυμπάνου: Εκφύεται από το προσωπικό νεύρο αμέσως επάνω από το βλενομαστοειδές τρήμα και πορεύεται τοξοειδώς πάνω από τον τυμπανικό υμένα. Εξέρχεται από την τυμπανική κοιλότητα από τη λιθοτυμπανική σχισμή και στον υποκροτάφιο βόθρο αναστομώνεται με το γλωσσικό νεύρο. Μέσα στη χορδή του τυμπάνου πορεύονται γευστικές ίνες για τους γευστικούς κάλυκες των μυκητοειδών θηλών της γλώσσας και προγαγγλιακές παρασυμπαθητικές ίνες από τον άνω σιαλικό πυρήνα για τον υπογνάθιο και υπογλώσσιο σιαλογόνο αδένα.
4. Αναστομωτικός κλάδος προς τον ωτιαίο κλάδο του πνευμονογαστρικού νεύρου.

Β) Εξωκράνια μοίρα του προσωπικού νεύρου

Οι κλάδοι της εξωκράνιας μοίρας του προσωπικού νεύρου είναι οι εξής:
1. Οπίσθιο ωτιαίο νεύρο: Διανέμεται στον ινιακό, στον οπίσθιο και στον άνω ωτιαίο μυ.
2. Διγαστορικός κλάδος: Νευρώνει την οπίσθια γαστέρα του διαγάστορα μυός αφού προηγουμένως χορηγήσει τον βελονοϋοειδή κλάδο για τον ομώνυμο μυ.
3. Τελικοί κλάδοι: Εκφύονται από το παρωτιδικό πλέγμα και αναδύονται από το άνω και πρόσθιο χείλος της παρωτίδας, πορευόμενοι επιπολής. Αυτοί είναι από επάνω προς τα κάτω οι εξής: Κροταφικοί κλάδοι, ζυγωματικοί κλάδοι, βυκανητικοί κλάδοι, ο επιχείλιος κλάδος της κάτω γνάθου και ο τραχηλικός κλάδος, οι οποίοι νευρώνουν τους μιμικούς μυς.

Το προσωπικό νεύρο συμμετέχει στη νεύρωση των μιμικών μυών του προσώπου, στην αίσθηση της γεύσης στο πρόσθιο τμήμα της γλώσσας και τη νεύρωση του δέρματος του έξω ακουστικού πόρου. Το προσωπικό νεύρο φέρει επίσης παρασυμπαθητικές ίνες για τη νεύρωση των υπογναθίων, υπογλωσσίων και ελασσόνων σιελογόνων αδένων, καθώς και των δακρυϊκών αδένων. Οι αισθητικές και οι παρασυμπαθητικές ίνες φέρονται με το διάμεσο νεύρο (νεύρο του Wrisberg).


Η αιτιολογία της παράλυσης του προσωπικού νεύρου ποικίλλει

  • Η ιδιοπαθούς αιτιολογίας παράλυση του προσωπικού νεύρου (παράλυση τύπου Bell), ICD-10 G51.0, είναι η συχνότερη.
  • Ακολουθούν η τραυματική και η λοιμώδους αιτιολογίας παράλυση. Η ιατρογενής κάκωση του νεύρου στα πλαίσια χειρουργικών χειρισμών στην περιοχή του μέσου ωτός, της παρωτίδας και της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας αποτελεί, επίσης, σημαντική αιτία βλάβης του νεύρου.

Τα αίτια της παράλυσης του προσωπικού νεύρου εκπροσωπούν ευρύ φάσμα νόσων, ταξινομούνται όμως αδρά σε ιδιοπαθή, τραυματικά, λοιμώδη και νεοπλασματικά.

1. Ιδιοπαθή αίτια

Η παράλυση τύπου Bell (ιδιοπαθής) αποτελεί τη συχνότερη αιτία παράλυσης του νεύρου και είναι υπεύθυνη σε ποσοστό 49−51% των περιπτώσεων, με εκτιμώμενη ετήσια επίπτωση 20−32,7 ανά 100.000 άτομα. Η επίπτωσή της είναι υψηλότερη στις ηλικίες 15−45 ετών.

Τα κριτήρια για τη διάγνωση της διαταραχής προτάθηκαν από τον Taverner και συνίστανται στην παράλυση ή την πάρεση όλων των μυών της μίας πλευράς του προσώπου, την αιφνίδια έναρξη και την απουσία παθολογίας του κεντρικού νευρικού συστήματος, της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας και του μέσου ωτός.

Η αιτιολογία της νόσου παραμένει ασαφής, αν και έχει προταθεί ιογενής συμμετοχή στην εμφάνιση της νόσου. Έρευνες για τη συμβολή του ιού του έρπητα (HSV) παρουσίασαν θετική συσχέτιση.

2. Τραυματικά αίτια

Ο τραυματισμός του προσωπικού νεύρου αποτελεί τη δεύτερη σε συχνότητα αιτία βλάβης του νεύρου. Είναι δυνατόν να οφείλεται σε ιατρογενή τραυματισμό, διατιτραίνοντα τραύματα προσώπου και παρωτιδικής χώρας και κατάγματα του κροταφικού οστού.

Η τραυματική κάκωση του προσωπικού νεύρου από νύσσοντα όργανα ή βλήματα παρουσιάζει ιδιαιτερότητες όσον αφορά στην αντιμετώπιση, επειδή συνήθως η βλάβη αφορά σε πολλαπλά επίπεδα του νεύρου και καθιστά προβληματική τη λειτουργική αποκατάσταση.

3. Το σβάνωμα και το αιμαγγείωμα να αναφέρονται ως οι συχνότεροι όγκοι του προσωπικού νεύρου.

4. Άλλα αίτια

-Μεταβολικά νοσήματα είναι, επίσης, υπεύθυνα για ορισμένες περιπτώσεις παραλύσεων του προσωπικού νεύρου. Στις περιπτώσεις αυτές, η υποκείμενη παθολογία πιθανόν να είναι ο σακχαρώδης διαβήτης, ο υπερθυρεοειδισμός ή η υπέρταση.

Αυτοάνοσες παθήσεις που μπορεί να προκαλέσουν παράλυση του προσωπικού περιλαμβάνουν τη σαρκοείδωση, στην περίπτωση της οποίας μάλιστα η παράλυση του προσωπικού νεύρου αποτελεί τη συχνότερη ωτολογική εκδήλωση, και την κοκκιωμάτωση Wegener.

Νευρολογικές νόσοι μπορεί, επίσης, να αποτελούν αιτία παράλυσης του προσωπικού νεύρου, με συνηθέστερες τη σκλήρυνση κατά πλάκας, τη μυασθένεια gravis και το σύνδρομο Guillain-Barré.


Διάγνωση της παράλυσης του προσωπικού νεύρου

1. Ιστορικό της νόσου

Η λήψη του ιστορικού και ο καθορισμός των χαρακτήρων εμφάνισης της βλάβης του νεύρου βοηθούν στον προσδιορισμό της αιτιολογίας της παράλυσης και της πρόγνωσής της.

Επισημαίνεται ότι η προοδευτική παράλυση, σε αντίθεση με την οξεία, είναι ενδεικτική ογκολογικής παθολογίας, χωρίς αυτό βέβαια να είναι απόλυτο. Η πάρεση σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση συγκριτικά με την παράλυση του νεύρου, ενώ, παράλληλα, η εμφάνιση βελτίωσης της συμπτωματολογίας εντός 3 εβδομάδων από την προσβολή συνδέεται με επάνοδο σε πλήρη λειτουργικότητα.

Η εμφάνιση δεύτερου επεισοδίου παράλυσης στην ίδια ή και την αντίθετη πλευρά του προσώπου είναι χαρακτηριστική της ιδιοπαθούς παράλυσης, του συνδρόμου Melkersson-Rosenthall και των νεοπλασιών. Η παράλυση Bell συνδέεται με ποσοστό επανεμφάνισης 13% και η πλειονότητα των περιπτώσεων (62%) αφορά στην αντίθετη πλευρά του προσώπου. Το μεσοδιάστημα μεταξύ των παραλύσεων κυμαίνεται από 1 μήνα έως 43 έτη.

Παρά το γεγονός ότι η ιδιοπαθής παράλυση είναι συχνή αιτία νέων επεισοδίων, σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκλείεται το ενδεχόμενο νεοπλασίας.

-Κατάγματα του κροταφικού οστού είτε εγκάρσια είτε επιμήκη μπορούν, επίσης, να προκαλέσουν βλάβη του νεύρου στη λαβυρινθική και τη μαστοειδική μοίρα ή στην περιοχή του γονατώδους γαγγλίου, αντίστοιχα. Η υψηλότερη συχνότητα τρώσης του προσωπικού νεύρου εμφανίζεται στην περίπτωση των εγκαρσίων καταγμάτων.

-Ιατρογενής κάκωση μπορεί να συμβεί και στις τρεις μοίρες της πορείας του νεύρου. Η ενδοκρανιακή μοίρα του νεύρου μπορεί να υποστεί τρώση σε εγχειρήσεις για την αφαίρεση παθολογίας της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας, ενώ τραυματισμός της ενδοκροταφικής και της εξωκροταφικής μοίρας του μπορεί να επιπλέξει χειρουργικές επεμβάσεις στην περιοχή του μέσου ωτός και της παρωτίδας. Κατά  τη  χειρουργική  του  μέσου  ωτός,  η τρώση του προσωπικού νεύρου συμβαίνει συχνότερα στην τυμπανική μοίρα του νεύρου, ενώ η συχνότητα της επιπλοκής αυτής αναφέρεται σε ποσοστό 0,6−3,6%. Η κάκωση του νεύρου κατά τη χειρουργική της παρωτίδας σχετίζεται με την υποκείμενη παθολογία και την ταυτόχρονη διενέργεια λεμφαδενικού καθαρισμού. Ιατρογενής κάκωση του νεύρου αναφέρεται επιπλέον και ως αποτέλεσμα χειρισμών κατά τον τοκετό.

οιμώδη αίτια. Η λοιμώδους αιτιολογίας βλάβη του νεύρου αποτελεί την τρίτη κατά σειρά συχνότητας αιτία παράλυσης. Στην κατηγορία αυτή ανήκει η λοίμωξη από έρπητα ζωστήρα (σύνδρομο Ramsay-Hunt), η νόσος του Lyme, η λοιμώδης μονοπυρήνωση, η νόσος εξ ονύχων γαλής, η λέπρα, καθώς και η λοίμωξη από κυτταρομεγαλοϊό (CMV) ή τον ανθρώπινο ιό της ανοσοανεπάρκειας (HIV). Λοιμώξεις του μέσου ωτός, περιλαμβανομένης της οξείας και της χρόνιας μέσης ωτίτιδας, αλλά και της κακοήθους εξωτερικής ωτίτιδας, είναι επίσης δυνατόν να προκαλέσουν βλάβη του προσωπικού νεύρου.

Νεοπλασματικά αίτια. Όγκοι της γεφυροπαρεγκεφαλιδικής γωνίας, όπως το ακουστικό νευρίνωμα ή το μηνιγγίωμα, σχετίζονται με μετεγχειρητική πάρεση του προσωπικού νεύρου λόγω ιατρογενούς κάκωσης. Περαιτέρω, κακοήθεις όγκοι του ακουστικού πόρου ενδέχεται να προκαλέσουν βλάβη του προσωπικού νεύρου λόγω διάβρωσης του κροταφικού οστού και διήθησης του νεύρου. Κακοήθεις όγκοι της παρωτίδας μπορούν επίσης να διηθήσουν το νεύρο και να προκαλέσουν διαταραχή της λειτουργίας του. Σε σπανιότερες περιπτώσεις, η υπεύθυνη παθολογία μπορεί να εξορμάται από το ίδιο το προσωπικό νεύρο.

2. Διαβάθμιση της βλάβης του προσωπικού νεύρου

-Η κλίμακα House-Brackmann

Η κλίμακα House-Brackmann είναι ένα σκορ για την εκτίμηση του βαθμού της βλάβης των νεύρων σε πάρεση προσωπικού νεύρου. Η μέτρηση αυτή προσδιορίζεται με μέτρηση της προς τα επάνω κίνησης του μεσαίου τμήματος της κορυφής του φρυδιού, και την προς τα έξω (εγκάρσια) μετακίνηση της γωνίας του στόματος. Κάθε σημείο αναφοράς (σκορ 1) είναι για κάθε μετακίνηση 0,25 εκατοστά, με ανώτατο όριο το 1 cm. Οι βαθμολογίες αθροίζονται, και το σκορ 8 σημαίνει ανάκαμψη σε άτομα με παράλυση του Bell.

Βαθμός Περιγραφή Μέτρηση Λειτουργία % Εκτιμώμενη λειτουργία %
I Φυσιολογική 8/8 100 100
II Ελαφρά 7/8 76–99 80
III Μέτρια 5/8–6/8 51–75 60
IV Μέτρια σοβαρή 3/8–4/8 26–50 40
V Σοβαρή 1/8–2/8 1–25 20
VI Ολική 0/8 0

Η εκτίμηση της λειτουργίας του νεύρου γίνεται την κλίμακα House-Brackmann, που αποτελεί τον καθολικά αποδεκτό κανόνα για την αξιολόγηση των βλαβών του προσωπικού νεύρου. Εντούτοις, η υποκειμενικότητα στηνεφαρμογή της κλίμακας οδηγεί σε ποσοστά ασυμφωνίαςμεταξύ εξεταστών έως και 44%.

Κλινική αξιολόγηση για τις διαγνωστικές δοκιμασίες

Αδρή εκτίμηση της λειτουργίας του προσωπικού νεύρου μπορεί να επιτευχθεί με τον έλεγχο της σύγκλεισης των βλεφάρων, της κίνησης της οφρύος και του στόματος, καθώς και της εμφάνισης των πτυχών και ρυτιδώσεων του προσώπου.

Τοποδιαγνωστικές δοκιμασίες εφαρμόζονται για τον έλεγχο κλάδων του προσωπικού νεύρου, αν και η αξία τους θεωρείται περιορισμένη. Οι δοκιμασίες αυτές συνίστανται στη δοκιμασία Schirmer, στον έλεγχο του αντανακλαστικούτου αναβολέα, την ηλεκτρογευσιμετρία και τον έλεγχο της ροής σιέλου.

Ηλεκτροφυσιολογικές μέθοδοι

Οι δοκιμασίες της ηλεκτρονευρωνογραφίας (ENoG)και της ηλεκτρομυογραφίας (EMG) θεωρούνται αποτελεσματικές στην εκτίμηση της λειτουργίας του προσωπικού νεύρου.

Η ηλεκτρονευρωνογραφία θεωρείται ότι παρουσιάζει επαρκή συσχέτιση με την ιστολογική βλάβη του νεύρου και αξιοποιείται ως κριτήριο πρόγνωσης αλλά και χειρουργικής παρέμβασης.

Απεικονιστικές μέθοδοι

Η αξονική και η μαγνητική τομογραφία αποτελούν απεικονιστικές μεθόδους χρήσιμες για τη διαπίστωση της προσβολής του προσωπικού νεύρου από παθολογικές εξεργασίες κατά την πορεία του.

Η αξονική τομογραφία θεωρείται αποτελεσματική στην εκτίμηση του προσωπικού σε περιπτώσεις καταγμάτων του κροταφικού οστού ή παθολογίας του μέσου ωτός, ενώ η μαγνητική τομογραφία αξιοποιείται για τη διερεύνηση νεοπλασματικών και φλεγμονωδών αλλοιώσεων λόγω της καλύτερης απεικόνισης των μαλακών ιστών.


Αντιμετώπιση της παράλυσης του προσωπικού νεύρου

Η αντιμετώπιση της παράλυσης του προσωπικού νεύρου συνίσταται στη χορήγηση κορτικοειδών στην περίπτωση της ιδιοπαθούς παράλυσης, στη θεραπεία του υποκείμενου λοιμώδους αιτίου ή στην προσπάθεια συρραφής του νεύρου επί τραυματισμού.

1. Συντηρητική αντιμετώπιση

Η φαρμακευτική αντιμετώπιση των παραλύσεων του προσωπικού νεύρου αφορά στη χορήγηση κατάλληλης αγωγής σε λοιμώδους αιτιολογίας βλάβη.

Περαιτέρω, η χορήγηση πρεδνιζολόνης στην ιδιοπαθή παράλυση του προσωπικού νεύρου, παρά τους υποστηρικτές της, παραμένει υπό αμφισβήτηση, καθώς το θεραπευτικό όφελος της χορήγησής της δεν έχει αποδειχθεί σαφώς.

Πρόσθετα συντηρητικά μέτρα στοχεύουν στην προστασία του κερατοειδούς του οφθαλμού με τη χρήση τεχνητών δακρύων και αλοιφών.

Φάρμακα για τη θεραπεία της παράλυσης Bell

Φάρμακα

Dosing

Acyclovir (Zovirax)

Ενήλικες: 400 mg 5 φορές την ημέρα για 7 ημέρες

Παιδιά άνω των 2 ετών: 80 mg ανά κιλό καθημερινά διαιρεμένο

κάθε 6 ώρες για 5 ημέρες

με μέγιστη δόση 3,200 mg καθημερινά

Valacyclovir (Valtrex)

Ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών:

1 g τρεις φορές την ημέρα για 7 ημέρες

Prednisone ή prednisolone

Ενήλικες: 60 mg καθημερινά για 5 ημέρες

και μετά 40 mg καθημερινά για 5 ημέρες

Παιδιά: 2 mg ανά κιλό καθημερινά για 7-10 ημέρες

2. Μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση

Η μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση των βλαβών του προσωπικού νεύρου στοχεύει στην αντιμετώπιση της έκθεσης του κερατοειδούς και στην επίτευξη της κίνησης των μυών του προσώπου.

1. Αντιμετώπιση της έκθεσης του κερατοειδούς. Η καλή σύγκλειση των βλεφάρων μπορεί να επιτευχθεί με την εμφύτευση τεμαχίων χρυσού στο άνω βλέφαρο.

Πλεονέκτημα της μεθόδου αυτής αποτελεί η δυνατότητα χρήσης προοδευτικά μεγαλύτερου βάρους για την επίτευξη καλύτερης σύγκλεισης και η δυνατότητα αφαίρεσης σε περίπτωση βελτίωσης της παράλυσης του νεύρου. Επιπλοκές, συμπεριλαμβανομένων των λοιμώξεων και της αλλεργίας, έχουν σπάνια αναφερθεί, ενώ χρήση βάρους <1,5 g δεν προκαλεί αδυναμία του ανελκτήρα του βλεφάρου και βλεφαρόπτωση.

Άλλες μέθοδοι αφορούν στη χρήση τοξίνης του Botulinum τύπου Α (Botox) και την ταρσορραφή. Μειονεκτήματα των μεθόδων αυτών είναι η ανάγκη επανάληψης στην περίπτωση χρήσης τοξινών και το πτωχό λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα για την ταρσορραφή.

2. Κίνηση των μυών του προσώπου. Ποικιλία μεθόδων έχει αναπτυχθεί για την επίτευξη αποδεκτού αισθητικού και λειτουργικού αποτελέσματος σε ασθενείς που πάσχουν από παράλυση του προσωπικού νεύρου.

Οι τεχνικές αυτές αφορούν στη συρραφή ή την αναστόμωση του νεύρου σε πρώτο χρόνο, την επανανεύρωση με τη χρήση ομόπλευρων νεύρων ή του αντίπλευρου προσωπικού νεύρου, την επανατοποθέτηση μαλακών ιστών και τη χρήση μυϊκών μοσχευμάτων.

Η μετάθεση νεύρων αφορά στη χρήση του υπογλώσσιου ή του παραπληρωματικού, με  τον  ασθενή  να εκπαιδεύεται ώστε η χρήση του νεύρου να κινεί τους μυς του προσώπου. Oι μέθοδοι αυτές επιβάλλουν μακρόχρονη μετεγχειρητική πορεία και απώλεια ελέγχου μιας πρώην φυσιολογικής περιοχής. Η χρήση του αντίπλευρου προσωπικού νεύρου πλεονεκτεί όσον αφορά στη συμμετρική κίνηση του προσώπου συγκριτικά με τη χρήση άλλων νεύρων.

Η επανατοποθέτηση μαλακών ιστών βοηθά στην αντιμετώπιση της βλεφαρόπτωσης και στη χαλάρωση της μέσης μοίρας του προσώπου.

Η χρήση μυϊκών μοσχευμάτων αποτελεί μέθοδο που βρίσκει εφαρμογή σε περίπτωση απώλειας των νευρικών ινών του προσωπικού νεύρου ή μεγάλων ελλειμμάτων στην περιοχή της παρειάς ή σε αποτυχία άλλων μεθόδων.

Η νευρική αναστόμωση γίνεται με το εγγύς άκρο του προσβεβλημένου προσωπικού νεύρου ή κλάδους του αντίπλευρου προσωπικού νεύρου.

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το νευρικό σύστημα

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για το νευρικό σύστημα

 

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Όγκοι σιελογόνων αδένων

Καρκίνος της γλώσσας

Tα 12 εγκεφαλικά νεύρα και οι λειτουργίες τους

www.emedi.gr

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Smoothie με ποικιλία μούρων

Smoothie με ποικιλία μούρων. Αυτό το smoothie με μούρα είναι μια τέλεια καλοκαιρινή απόλαυση. Είναι δροσιστικό, υγιεινό και γευστικό Smoothie με ποικιλία μούρων ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ 3 φλιτζάνια βιολογικά...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ