Κυριακή, 21 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΝοσηλεία στο Εξωτερικό

Νοσηλεία στο Εξωτερικό

Νοσηλεία στο Εξωτερικό. Τα ισχύοντα για τη νοσηλεία στο Εξωτερικό και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για έγκριση της νοσηλείας

Νοσηλεία στο Εξωτερικό
1. Η νοσηλεία στο εξωτερικό των ασφαλισμένων του Οργανισμού εγκρίνεται με δαπάνες του οικείου ταμείου ύστερα από έγκριση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών Εξωτερικού (ΕΥΕΕ) και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις περί νοσηλείας στο εξωτερικό, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
Α) Αν ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρό νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης της θεραπείας που απαιτείται.
Β) Αν ο ασφαλισμένος πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί έγκαιρα στην Ελλάδα και η τυχόν καθυστέρηση της αντιμετώπισής του θέτει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Προκειμένου να γνωματεύσουν οι ειδικές υγειονομικές επιτροπές στις ανωτέρω Α & Β περιπτώσεις απαιτείται η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο των εξής δικαιολογητικών:
Γνωμάτευση γιατρού Διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής κλινικής ή στρατιωτικού νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας ή των νομίμων αναπληρωτών τους. Στη σχετική γνωμάτευση θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της αντιμετώπισής της στην Ελλάδα. 
Γ) Αν ο ασθενής αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς, την προβλεπόμενη προέγκριση του ασφαλιστικού φορέα, επειδή υπάρχει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της περίπτωσης.
Για την ως άνω Γ περίπτωση απαιτείται γνωμάτευση γιατρού διευθυντή κλινικής κρατικού νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής κλινικής ή στρατιωτικού νοσοκομείου ή ιδιωτικής κλινικής της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας με την οποία να πιστοποιείται με λεπτομέρεια η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενούς και να επισημαίνεται η αδυναμία αντιμετώπισής του στην Ελλάδα και ότι η καθυστέρηση μετάβασης στο εξωτερικό εγκυμονεί κινδύνους για τη ζωή του ασφαλισμένου.
Δ) Αν ο ασφαλισμένος που βρίσκεται προσωρινά για οποιονδήποτε λόγο σε χώρα του εξωτερικού, ασθενήσει ξαφνικά και νοσηλευτεί σε θεραπευτήριο. Για την περίπτωση αυτή απαιτείται ο ασφαλισμένος να υποβάλει γνωμάτευση νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία να περιγράφεται λεπτομερώς η πάθηση και η αναγκαιότητα της άμεσης και επιβεβλημένης νοσηλείας.
2. Σε χώρες της Ε.Ε. η νοσηλεία του ασθενούς και, προκειμένου για μεταμόσχευση, του δότη εγκρίνεται για δημόσιο νοσοκομείο ή φορείς ενταγμένους στο σύστημα με βάση τα κοινοτικά έντυπα. Σε χώρες εκτός Ε.Ε. ο οικείος ασφαλιστικός φορέας καταβάλλει τα ισχύοντα στην Ελλάδα με βάση το κρατικό τιμολόγιο, ύστερα από γνωμάτευση της αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής. 
Η νοσηλεία σε χώρα εκτός Ευρώπης εγκρίνεται μόνο στην περίπτωση που το συγκεκριμένο περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα. Στην περίπτωση αυτή η αναγκαιότητα της νοσηλείας πρέπει να αιτιολογείται σαφώς τόσο στη γνωμάτευση του γιατρού, όσο και στη γνωμάτευση της ΕΥΕΕ.
Εάν το περιστατικό αντιμετωπίζεται μεν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευτεί σε άλλη μη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε οι ασφαλιστικοί οργανισμοί βαρύνονται μόνο με το 30% των δαπανών νοσηλείας, των εξόδων ταξιδίου και διαμονής. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των σχετικών Υπουργικών Αποφάσεων όπως ισχύουν κάθε φορά.
3. Επίσης, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν και τις παρακάτω δαπάνες:
α. το αντίτιμο των εισιτηρίων μετάβασης και επιστροφής του ασθενή, του τυχόν αναγκαίου συνοδού του και προκειμένου για μεταμόσχευση, του δότη, της οικονομικότερης θέσης του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιείται.
β. Για έξοδα διαμονής και διατροφής του ασθενή, του τυχόν αναγκαίου συνοδού και του τυχόν δότη, ο φορέας καταβάλει το ποσό των ενενήντα (90) € ημερησίως.
4. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου των ασφαλιστικών οργανισμών προκαταβάλλεται μέρος των δαπανών για νοσηλεία, για όσες μέρες ορίζει η απόφαση της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής. Η προκαταβολή αυτή χορηγείται με προσκόμιση βεβαίωσης ή προτιμολογίου του νοσοκομείου, όπου, αναλύονται οι δαπάνες νοσηλείας κατά πρόβλεψη. 
5. Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου στο εξωτερικό, οι ασφαλιστικοί οργανισμοί αναλαμβάνουν τις δαπάνες ταρίχευσης, φερέτρου, και μεταφοράς της σορού του αποβιώσαντος μέχρι του τόπου ενταφιασμού του στην Ελλάδα. Το ύψος του ποσού στην περίπτωση αυτή καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα.

Τα τελευταία νέα για τη νοσηλεία στο Εξωτερικό

Η Ειδική Υγειονομική Επιτροπή Εξωτερικού (ΕΥΕΕ) καταργήθηκε και τα σχετικά αιτήματα εξετάζονται πλέον μόνον από το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο (ΑΥΣ).

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά του ασφαλισμένου υποβάλλονται στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του ΕΟΠΥΥ. Ύστερα από τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών, διαβιβάζονται στο Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο. Ακολουθεί η απόφαση του ΑΥΣ και το Τμήμα Νοσηλείας Εξωτερικού προχωρεί στην έκδοση της σχετικής απόφασης, την οποία προωθεί για υπογραφή στον πρόεδρο του ΕΟΠΥΥ. Στη συνέχεια, η απόφαση διαβιβάζεται εκ νέου στις Περιφερειακές Διευθύνσεις που έχουν την αρμοδιότητα να εκδώσουν τα κοινοτικά έντυπα, να χορηγήσουν τις σχετικές προκαταβολές και, τέλος, να κάνουν την εκκαθάριση και απόδοση των δαπανών.


Νοσηλεία στο Εξωτερικό ΕΟΠΥΥ

Προυποθέσεις, διαδικασίες, καλύψεις

Με εγκύκλιό του ο ΕΟΠΥΥ καθορίζει τις προϋποθέσεις, τις καλύψεις και τις διαδικασίες για την Νοσηλεία στο Εξωτερικό ασφαλισμένων του ΕΟΠΥΥ.

Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ε.Κ.Π.Υ., ο ΕΟΠΥΥ παρέχει στους δικαιούχους του δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό με απόφαση προέδρου, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών Εξωτερικού (Ε.Υ.Ε.Ε.) στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος:

1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Α) Πάσχει από σοβαρό νόσημα το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα, είτε γιατί δεν υπάρχουν τα κατάλληλα επιστημονικά μέσα είτε γιατί δεν εφαρμόζεται η ειδική ιατρική μέθοδος διάγνωσης και θεραπείας που απαιτείται και με την προϋπόθεση ότι όλα τα παραπάνω είναι δυνατά στο εξωτερικό και δεν αποτελούν πειραματική ή ερευνητική μέθοδο. Στις περιπτώσεις που η νοσηλεία θα γίνει σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες Κρατικών Νοσοκομείων, όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά, εγκρίνονται μόνο στην περίπτωση που το περιστατικό χρήζει άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης, γεγονός που θα πιστοποιείται από πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και τυχόν καθυστέρηση εγκυμονεί κίνδυνο για την ζωή ή την υγεία του ασθενούς, καθώς και από αιτιολογημένη γνωμάτευση της ΕΥΕΕ. Επίσης, στις περιπτώσεις αυτές, όπου τα κοινοτικά έντυπα δεν γίνονται αποδεκτά, θα προσκομίζεται βεβαίωση του Νοσοκομείου που να το πιστοποιεί και να το αιτιολογεί.

Β) Πάσχει από σοβαρό νόσημα, το οποίο δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα εγκαίρως και μέσα στον ιατρικώς αναγκαίο χρόνο και η τυχόν καθυστέρηση της αντιμετώπισής του, θέτει σε κίνδυνο την ζωή του.

Γ) Αναχωρήσει επειγόντως για το εξωτερικό, χωρίς την προβλεπόμενη διαδικασία προέγκρισης του Οργανισμού, γιατί υπάρχει ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης της πάθησής του.

Δ) Βρίσκεται προσωρινά για οποιοδήποτε αιτία σε χώρα του εξωτερικού εκτός Ε.Ε. και λόγω βίαιου, αιφνίδιου και αναπότρεπτου συμβάντος ασθενήσει ξαφνικά και νοσηλευθεί σε θεραπευτήριο.

Για τις περιπτώσεις Γ και Δ είναι δυνατή η εκ των υστέρων έγκριση της νοσηλείας ύστερα από έγκριση της νοσηλείας με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής. Στις περιπτώσεις που βρίσκονται σε χώρα της Ε.Ε. καλύπτονται με την ΕΚΚΑ-Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σε περίπτωση μη χρήσης της κάρτας θα ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται από τους Κοινοτικούς Κανονισμούς, δηλαδή κοστολόγηση των δαπανών από τον αρμόδιο φορέα της χώρας υποδοχής και απόδοση της δαπάνης, όπως ορίζεται από αυτόν. Για την απόδοση της δαπάνης αυτής δεν απαιτείται έγκριση από την ανώτατη επιτροπή υγείας, καθώς, επίσης, δεν απαιτείται θεώρηση από Ελληνική αρχή.

2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Προκειμένου να γνωματεύσουν οι Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές Εξωτερικού απαιτείται υποβολή αίτησης και η προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο των εξής δικαιολογητικών:

1. Για τις περιπτώσεις Α και Β του άρθρου 11 (έγκριση εκ των προτέρων) απαιτείται: Γνωμάτευση ιατρού Διευθυντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας ή Διευθυντή Ιδιωτικού Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για τις περιπτώσεις καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων. Στη σχετική γνωμάτευση θα πρέπει να περιγράφεται με λεπτομέρεια το είδος της πάθησης ή της βλάβης και το ανέφικτο της αντιμετώπισης στην Ελλάδα. Στις περιπτώσεις που η νοσηλεία θα γίνει σε ιδιωτικά θεραπευτήρια ή σε ιδιωτικές πτέρυγες Κρατικών Νοσοκομείων, όπου τα κοινοτικά έντυπα δε γίνονται αποδεκτά, εγκρίνονται μόνο στην περίπτωση που το περιστατικό χρήζει άμεσης και επείγουσας αντιμετώπισης, γεγονός που θα πιστοποιείται από πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση του θεράποντος ιατρού και τυχόν καθυστέρηση εγκυμονεί κίνδυνο για την ζωή ή την υγεία του ασθενούς, καθώς και από αιτιολογημένη γνωμάτευση της επιτροπής. Ειδικότερα για την περίπτωση (Β) απαιτείται πέραν της παραπάνω γνωμάτευσης και βεβαίωση από δύο τουλάχιστον νοσηλευτικά ιδρύματα της χώρας ανεξαρτήτως νομικής μορφής, ότι λόγω της πληρότητας δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν το περιστατικό εγκαίρως.

2. Για την περίπτωση Γ του άρθρου 11 (εκ των υστέρων έγκριση) απαιτείται:

α) γνωμάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά η πάθηση και το ιστορικό νοσηλείας και θα αιτιολογείται η ανάγκη της κατεπείγουσας αντιμετώπισης του περιστατικού και

β) γνωμάτευση γιατρού Δ/ντή Κλινικής Κρατικού Νοσοκομείου ή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Στρατιωτικού Νοσοκομείου της αντίστοιχης με την πάθηση ειδικότητας ή Διευθυντή Ιδιωτικού Καρδιοχειρουργικού Κέντρου για τις περιπτώσεις καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων, με την οποία να πιστοποιείται με λεπτομέρεια η σοβαρότητα της κατάστασης του ασθενή και να επισημαίνεται η αδυναμία αντιμετώπισης του στην Ελλάδα και ότι η καθυστέρηση μετάβασης στο εξωτερικό εγκυμονούσε κινδύνους για την ζωή ή την υγεία του ασφαλισμένου.

3. Για την περίπτωση (Δ) του άρθρου 11 απαιτείται:

Γνωμάτευση του νοσηλευτικού κέντρου του εξωτερικού στην οποία θα περιγράφεται λεπτομερώς η πάθηση και η αναγκαιότητα της άμεσης και επιβεβλημένης νοσηλείας. Την γνωμάτευση αυτή οφείλει να την προσκομίσει ο ασφαλισμένος.

4.Για τις περιπτώσεις μεταμόσχευσης ιστών και οργάνων στο εξωτερικό απαιτείται:

α) Γνωμάτευση από Διευθυντή Μεταμοσχευτικού Κέντρου αντίστοιχης ειδικότητας, στην οποία να αιτιολογείται πλήρως και αναλυτικά ότι η αιτούμενη μεταμόσχευση δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθεί στην Ελλάδα στον κρίσιμο για την περίπτωση χρόνο και

β) Βεβαίωση με την σύμφωνη γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ). Η επιτροπή καθορίζει την ανάγκη συνοδού ή τυχόν δότη στις περιπτώσεις μεταμόσχευσης. Ο προμεταμοσχευτικός έλεγχος στο εξωτερικό δε δύναται να υπερβαίνει τον ένα μήνα.

3. ΑΡΜΟΔΙΑ ΟΡΓΑΝΑ

Η Έγκριση της νοσηλείας στο εξωτερικό παρέχεται με απόφαση του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ και μετά από αιτιολογημένη γνωμάτευση των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών Εξωτερικού.

Οι Επιτροπές εδρεύουν στα Περιφερειακά Υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ: Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Ιωαννίνων, Κομοτηνής και Περιφερειακή Δ/νση ΕΟΠΥΥ.

4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Ο ασφαλισμένος θα υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά νοσηλείας για την μετάβαση του στο εξωτερικό, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ) όπως αυτή καθορίζεται παρακάτω, οι οποίες στη συνέχεια θα τα διαβιβάζουν στην κατά τόπο αρμόδια ΕΥΕΕ προκειμένου να γνωματεύσει κατά περίπτωση. Μετά την έγκριση από την Ειδική Υγειονομική Επιτροπή Εξωτερικού, και επιστροφή του φακέλου στην Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ που τα διαβίβασε, θα εκδίδεται απόφαση έγκρισης μετάβασης και θα αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για υπογραφή από τον Πρόεδρο. Απορριπτικές γνωματεύσεις των Ειδικών Υγειονομικών Επιτροπών είναι δεσμευτικές για τους ασφαλιστικούς φορείς. Κατά απορριπτικής απόφασης της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Εξωτερικού προβλέπεται ένσταση εκ μέρους του ασφαλισμένου εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την γνωστοποίηση σ’ αυτόν της απόφασης της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής Εξωτερικού, στην Δευτεροβάθμια Ειδική Υγειονομική Επιτροπή που βρίσκεται στην Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (άρθρο 32 παρ 6 του ν 3863/10).

5. ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 11 η προγραμματισμένη νοσηλεία σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης εγκρίνεται μόνο όταν το περιστατικό δεν αντιμετωπίζεται σε Ευρωπαϊκή χώρα. Στην περίπτωση αυτή η αναγκαιότητα της νοσηλείας πρέπει να αιτιολογείται σαφώς τόσο στην ιατρική γνωμάτευση, όσο και στη γνωμάτευση της Ειδικής Υγειονομικής Επιτροπής, στην οποία θα αναφέρεται επιπλέον αδυναμία αντιμετώπισης του περιστατικού στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, καθώς, επίσης, η χώρα και το νοσηλευτικό κέντρο στο οποίο θα παρασχεθεί η νοσηλεία. Εάν το περιστατικό αντιμετωπίζεται μεν σε χώρα της Ευρώπης, αλλά ο ασφαλισμένος επιθυμεί να νοσηλευθεί σε άλλη μη Ευρωπαϊκή χώρα, τότε ο Οργανισμός καλύπτει το 30% των δαπανών νοσηλείας των εξόδων μετάβασης και διαμονής-διατροφής.

6. ΚΑΛΥΠΤΩΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 11 δαπάνες νοσηλείας στο εξωτερικό θεωρούνται: Η νοσηλεία του ασθενή και του τυχόν δότη στο νοσοκομείο, οι ιατρικές αμοιβές, χειρουργού και αναισθησιολόγου, στην περίπτωση που η νοσηλεία πραγματοποιήθηκε σε χώρα εκτός Ε.Ε. ή σε ιδιωτικό θεραπευτήριο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όλες οι απαραίτητες ιατρικές πράξεις, τα φάρμακα, οι εργαστηριακές και παρακλινικές εξετάσεις και κάθε πρόσθετο είδος που είναι απαραίτητο για την αντιμετώπιση της πάθησής του και την αποκατάστασή του μετά από σύσταση του θεράποντος ιατρού. Επίσης, περιλαμβάνονται και οι ειδικές θεραπείες που έγιναν εκτός νοσοκομείου για τη διάγνωση της πάθησης ή την ολοκλήρωση της θεραπείας, εφόσον κρίθηκαν απαραίτητες και πραγματοποιήθηκαν μετά από σύσταση του θεραπευτηρίου που ανέλαβε την θεραπεία του ασθενούς.

Σε ιδιαίτερα εξαιρετικές περιπτώσεις, για την μετάβαση ή την επιστροφή του ασθενούς από το εξωτερικό, αναγνωρίζονται:

1. Η δαπάνη αμαξιδίου εντός του αεροσκάφους

2. Η δαπάνη φορείου εντός του αεροσκάφους

3. Η μεταφορά ασθενούς με ασθενοφόρου από και προς το νοσοκομείο του εξωτερικού

4. Η μεταφορά του ασθενούς με ειδικό αεροσκάφος

5. Οι δαπάνες συνοδού ιατρού

6. Οι δαπάνες χρήσης οξυγόνου εντός του αεροσκάφους

Για την έγκριση των δαπανών αυτών είναι αναγκαία η προσκόμιση ιατρικής γνωμάτευσης του θεράποντος ιατρού του εσωτερικού ή εξωτερικού αντίστοιχα, στην οποία θα αιτιολογείται η ανάγκη τους. Η ιατρική γνωμάτευση υποβάλλεται για έγκριση στις αρμόδιες επιτροπές.

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

Ο Οργανισμός αναλαμβάνει τα έξοδα μετάβασης και επιστροφής του ασθενή και του τυχόν αναγκαίου συνοδού και προκειμένου για μεταμόσχευση και του δότη της οικονομικότερης θέσης του μεταφορικού μέσου που χρησιμοποιήθηκε.

ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

Ο Οργανισμός αποδίδει έξοδα διαμονής και διατροφής του ασθενούς, του τυχόν αναγκαίου συνοδού και δότη, μέχρι του ποσού των 50 ευρώ για διαμονή και των 30 ευρώ για διατροφή ενός εκάστου, για μεν τον ασθενή και το δότη για όσο χρονικό διάστημα βρίσκονται δικαιολογημένα εκτός νοσοκομείου, για δε το συνοδό για όλο το εγκριθέν διάστημα της παραμονής του στο εξωτερικό με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΑΡΙΧΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΟΡΟΥ

Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου στο εξωτερικό, όπου είχε μεταβεί για νοσηλεία με έγκριση του Οργανισμού, καθώς και για τους υπηρετούντες στο εξωτερικό, ο Οργανισμός αναλαμβάνει τις δαπάνες ταρίχευσης και μεταφοράς της σορού στην Ελλάδα σύμφωνα με τα προσκομιζόμενα τιμολόγια. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, ο Οργανισμός αποδίδει δαπάνες ταρίχευσης και μεταφοράς της σορού, μέχρι του ποσού των 5.000 ευρώ με προσκόμιση σχετικών τιμολογίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

Για την έγκριση νοσηλείας στο εξωτερικό, καθώς και την σχετικών εξόδων μετάβασης, διαμονής και διατροφής θα ακολουθείται η κατωτέρω διαδικασία:

1) Ο ασφαλισμένος υποβάλλει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά νοσηλείας για την μετάβαση του στο εξωτερικό, στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ (πρώην ΥΠΑΔ), όπως αυτή καθορίζεται παρακάτω, η οποία τα διαβιβάζει στην αρμόδια ΕΥΕΕ και, μετά την έγκριση, εκδίδεται απόφαση έγκρισης μετάβασης και αποστέλλονται στην κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ που θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο ως συνημμένα υποδείγματα κατά περίπτωση.

2) Εάν ο ασφαλισμένος νοσηλευθεί σε χώρες της Ε.Ε. εκδίδεται το σχετικό έντυπο (Ε112, S2), με ευθύνη της αρμόδιας Περιφερειακής Διεύθυνσης.

3) Εάν η νοσηλεία γίνει σε χώρες εκτός Ε.Ε. ή σε Ιδιωτικό Νοσοκομείο ή Δημόσιο Νοσοκομείο ή σε ιδιωτική πτέρυγα Δημόσιου Νοσοκομείου που δεν δέχονται (Ε112,S2) όπου απαιτείται προκαταβολή της δαπάνης, τότε, εκτός της απόφασης έγκρισης μετάβασης, θα εκδίδεται και απόφαση έγκρισης πίστωσης, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, που θα διαβιβάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για υπογραφή από τον Πρόεδρο. Ως προς την έκδοση χρηματικού εντάλματος προκαταβολής με το οποίο θα πιστώνεται ο λογαριασμός του Νοσοκομείου ή του ασφαλισμένου θα σας δοθούν οδηγίες από την Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ. Διευκρινίζουμε ότι σε περίπτωση νοσηλείας εντός Ε.Ε. που δεν γίνονται δεκτά τα κοινοτικά έντυπα Ε112 ή S2 υφίσταται συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 10% ανεξαρτήτως παθήσεως. Για παιδιά έως δέκα έξι (16) ετών συμπληρωμένα σε ποσοστό 5% επί των προσκομιζομένων τιμολογίων της νοσηλείας.

4) Στην περίπτωση αυτή θα αποστέλλεται έγγραφο στο νοσοκομείο με το οποίο θα καθίσταται υπόχρεο για την επιστροφή του τυχόν αδιάθετου υπόλοιπου ποσού σε λογαριασμό που θα αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, καθώς και την αποστολή όλων των παραστατικών νοσηλείας συμπεριλαμβανομένου και του ιστορικού νοσηλείας από το οποίο να προκύπτει τόσο ο χρόνος νοσηλείας του ασθενούς όσο και η τυχόν αναγκαία παραμονή του σαν εξωτερικός ασθενής, καθώς και το παραστατικό κατάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου στον λογαριασμό που του επιδεικνύεται. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από την Ελληνική Προξενική ή Πρεσβευτική αρχή. Επίσης, να ενημερώνεται εγγράφως από την αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση του ΕΟΠΥΥ, ο ασφαλισμένος ότι υποχρεούται όταν το νοσοκομείο αποστείλει τα σχετικά δικαιολογητικά να τα παραλάβει να τα μεταφράσει από αρμόδια αρχή και να τα επιστρέψει. Για την προκαταβολή των εξόδων μετάβασης – επιστροφής, διαμονής και διατροφής εκδίδεται απόφαση πίστωσης σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, η οποία θα διαβιβάζεται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ για υπογραφή από τον Πρόεδρο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και στη συνέχεια θα επιστρέφεται στην αρμόδια Περιφερειακή Διεύθυνση προκειμένου να εκδοθεί Χρηματικό Ένταλμα στο όνομα του ασφαλισμένου, να οριστικοποιηθεί η δαπάνη ώστε στη συνέχεια η Δ/νση Οικονομικού της Κ.Υ. του ΕΟΠΥΥ να πιστώσει το λογαριασμό του νοσοκομείου ή του ασφαλισμένου. Εφ’ όσον μεταβιβαστούν αντίστοιχες πιστώσεις στις αρμόδιες Περιφερειακές Δ/νσεις η έκδοση του εντάλματος και η πίστωση του σχετικού λογαριασμού θα γίνεται από τις Περιφερειακές Δ/νσεις. Μετά την ανωτέρω εγκριτική απόφαση, και την έκδοση του χρηματικού εντάλματος πληρωμής, θα ενημερώνεται εγγράφως ο ασφαλισμένος ότι μετά το πέρας της νοσηλείας του, υποχρεούται να επιστρέψει το τυχόν αδιάθετο ποσό, στο λογαριασμό του ΕΟΠΥΥ, που πρέπει να αναγράφεται στο έγγραφο που του αποστέλλεται. Το ύψος της προκαταβολής των εξόδων μετάβασης & επιστροφής, διαμονής και διατροφής στο εξωτερικό θα υπολογίζεται στο 80% δαπάνης που θα προκύπτει από το σύνολο των εγκριθέντων ημερών νοσηλείας για μεν τον ασθενή και τον δότη για το χρόνο που βρίσκονται, εκτός νοσοκομείου, για δε τον συνοδό για όλο το εγκριθέν διάστημα της παραμονής του στο εξωτερικό πολλαπλασιαζόμενο με το ποσό των 80,00 ευρώ προσαυξανόμενου κατά 80% της δαπάνης των εξόδων μετάβασης -επιστροφής για τον ασθενή, τον συνοδό και τον τυχόν δότη, που θα προκύπτει είτε από την απόδειξη του ταξιδιωτικού γραφείου είτε από ηλεκτρονικό εισιτήριο. Επειδή δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη εκ των προτέρων για τις ημέρες που ο σθενής ή ο τυχόν δότης θα είναι εκτός νοσοκομείου, ο υπολογισμός των εξόδων διαμονής και διατροφής θα προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των εγκεκριμένων ημερών νοσηλείας επί 80,00 ευρώ (π.χ. έγκριση μετάβασης για 20 ημέρες Χ 80,00 ευρώ).

5) Με το πέρας της νοσηλείας ο ασφαλισμένος είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει:

1. Ιστορικό νοσηλείας από το οποίο να προκύπτει τόσο ο χρόνος νοσηλείας του ασθενούς όσο και η τυχόν αναγκαία παραμονή του σαν εξωτερικός ασθενής, καθώς και το παραστατικό κατάθεσης του αδιάθετου υπολοίπου στον λογαριασμό που του επιδεικνύεται.

2. Εξοφλητικές αποδείξεις ξενοδοχείου ή ενοικιαζόμενου δωματίου, οι οποίες θα συνάδουν με τις ημέρες για τις οποίες υπάρχει σχετική έγκριση.

3. Αποκόμματα εισιτηρίων, κάρτες επιβίβασης και εξοφλητική απόδειξη αγοράς των εισιτηρίων.

4. Τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι θεωρημένα από την πλησιέστερη Ελληνική Προξενική αρχή ή Πρεσβευτική αρχή καθώς και επίσημα μεταφρασμένα.

5. Κάθε Περιφερειακή Διεύθυνση έχει την ευθύνη εκκαθάρισης των δαπανών νοσηλείας, για όλους τους ασφαλισμένους της που νοσηλεύθηκαν στο Εξωτερικό και εκδόθηκαν από αυτήν οι σχετικές αποφάσεις μετάβασης και πίστωσης.

Ειδικότερα και μέχρι την σύσταση Ε.Υ.Ε.Ε. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με νομοθετική ρύθμιση, τα αιτήματα των ασφαλισμένων του πρώην ΟΠΑΔ, συμπεριλαμβανομένου του ΤΥΔΚΥ, θα εξετάζονται από τις Ε.Υ.Ε.Ε. που στεγάζονται επί της οδού ΟΠΑΔ Μακεδονίας 8 Αθήνα ή Σαπφούς 3 Θεσσαλονίκη και θα ακολουθείται η ίδια διαδικασία που ακολουθείτο μέχρι σήμερα. Διευκρινίζουμε ότι οι ανωτέρω ασφαλισμένοι θα καταθέτουν προσωρινά τα δικαιολογητικά Μακεδονίας 8, Αθήνα και για τις περιοχές Μακεδονίας & Θράκης στην Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλονίκης Σαπφούς 3 – Θεσσαλονίκη. Τα αιτήματα των σφαλισμένων ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΤΑΥΤΕΚΩ, ΟΙΚ. ΝΑΥΤΟΥ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΚΑΙ ΟΓΑ θα εξετάζονται από τις Ειδικές Υγειονομικές Επιτροπές Εξωτερικού που εδρεύουν στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΟΠΥΥ, Αθηνών, Θεσσαλονίκης, Πάτρας, Ηρακλείου Κρήτης, Ιωαννίνων και Κομοτηνής, με καθορισμένη γεωγραφική αρμοδιότητα ως συνημμένο έγγραφο.

Οι Περιφερειακές Δ/νσεις που θα δέχονται αιτήματα για μετάβαση και νοσηλεία στο εξωτερικό όλων των ασφαλισμένων των ενταχθέντων στον ΕΟΠΥΥ ταμείων πλην των ασφαλισμένων του ΙΚΑ και του ΟΠΑΔ συμπεριλαμβανομένου και του ΤΥΔΚΥ, είναι οι παρακάτω:

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Κεντρικής Αθήνας για του ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Βοιωτίας και Ευβοίας.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Ανατολικής Αθήνας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Φθιώτιδας και Ευρυτανίας.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Ανατολικής Αττικής για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Νότιας Αθήνας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στις νήσους Χίο, Λέσβο και Σάμο.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Πειραιά για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στις νήσους Κυκλάδες και Δωδεκάνησα.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Δυτικής Αθήνας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Δυτικής Αττικής για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Λάρισας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Καρδίτσας, Μαγνησίας και Τρικάλων.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Θεσσαλονίκης για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Σερρών, Χαλκιδικής, Κιλκίς, Πέλλας , Πιερίας, Ημαθίας, Κοζάνης και νήσος Λήμνος.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Αχαΐας για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Φωκίδας, Αιτωλοακαρνανίας, Αρκαδίας, Ηλείας, Λακωνίας, Μεσσηνίας, Κορινθίας, Αργολίδος, Ζακύνθου και Κεφαλληνίας.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Ιωαννίνων για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Άρτας, Πρεβέζης, Θεσπρωτίας, Γρεβενών, Καστοριάς, Φλώρινας, Κέρκυρας και Λευκάδας.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Ροδόπης για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης και Έβρου.

Περιφερειακή Δ/νση (πρώην ΥΠΑΔ) Ηράκλειο Κρήτης για τους ασφαλισμένους που διαμένουν στην χωρική της αρμοδιότητα και τους ασφαλισμένους που διαμένουν στους Νομούς Χανίων, Ρεθύμνου και Λασιθίου.

Για τους ασφαλισμένους του ΙΚΑ θα ακολουθηθεί η διαδικασία που ίσχυε μέχρι σήμερα.

Τα ανωτέρω αποτελούν υποχρέωση για όλες τις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Όπως σημειώνει ο Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, «η αίτηση ασφαλισμένου για την έγκριση μετάβασης για νοσηλεία σε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εκτός αυτής οφείλει να διαβιβάζεται από τις κατά τόπον αρμόδιες ΠΕ.ΔΙ ΕΟΠΥΥ στην Κεντρική Υπηρεσία, προκειμένου να υποβληθεί προς εξέταση στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή (ΑΥΣ), πλήρης προβλεπόμενων δικαιολογητικών και στοιχείων (π.χ. ασφαλιστικός φορέας του αιτούντος με αντίστοιχο αριθμό μητρώου ασφάλισης) ως αυτά προβλέπονται σε κάθε περίπτωση με τις γενικές οδηγίες και με ειδικότερα έγγραφα της Υπηρεσίας, με την ευθύνη των αντίστοιχων Τμημάτων των Περιφερειακών Διευθύνσεων».

Για λόγους ορθής εκτέλεσης και τήρησης του προϋπολογισμού του ΕΟΠΥΥ καθώς και πλήρους ενημέρωσης των αρμοδίων οργάνων σχετικά με την ανάληψη δαπανών προγραμματισμένης περίθαλψης εντός ή εκτός Ε.Ε. εκ μέρους του Οργανισμού, οι ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ υποχρεούνται με τη διαβίβαση της αίτησης του ασφαλισμένου να αποστέλλουν, παράλληλα, εκτίμηση της πιθανής δαπάνης συγκεντρώνοντας τα αντίστοιχα σχετικά στοιχεία.

Ειδικότερα, για την περίπτωση όπου νοσηλευτικό κέντρο σε κράτος-μέλος της Ε.Ε. αποδέχεται τη νοσηλεία ασθενούς με χρήση εντύπου Ε112/S2 απαιτείται έγγραφο του νοσοκομείου της χώρας μετάβασης με ρητή αναφορά αποδοχής του εντύπου, γνωμάτευση θεράποντος ιατρού με περιγραφή ιατρικών πράξεων που πρόκειται να παρασχεθούν στον ασθενή και αντίστοιχη προ-τιμολόγηση των υπηρεσιών αυτών (ενδεχόμενο ποσό χρέωσης που αντιστοιχεί στο έντυπο S2 και λοιπές δαπάνες που δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτό), πιθανή διάρκεια νοσηλείας και ακριβή ημερομηνία εισαγωγής στο νοσηλευτικό κέντρο ή ραντεβού προγραμματισμένης επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη για τη νοσηλεία του ασθενούς πληροφορία.

Στην περίπτωση προγραμματισμένης περίθαλψης σε ιδιωτικά νοσηλευτικά κέντρα ή σε ιδιωτικές πτέρυγες δημοσίων νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή όπου δεν γίνεται αποδεκτή η χρήση του ευρωπαϊκού εντύπου Ε112/S2, απαιτείται έγγραφο του εν λόγω νοσοκομείου όπου θα προσδιορίζεται εκ των προτέρων το πιθανό κόστος νοσηλείας ή άλλη αναγκαία πιθανή επιβάρυνση δαπάνης, γνωμάτευση θεράποντος ιατρού με περιγραφή ιατρικών πράξεων που πρόκειται να παρασχεθούν στον ασθενή, πιθανή διάρκεια νοσηλείας και ακριβή ημερομηνία εισαγωγής στο νοσηλευτικό κέντρο ή ραντεβού προγραμματισμένης επίσκεψης, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη για τη νοσηλεία του ασθενούς πληροφορία.

Οι δαπάνες που αφορούν σε μετάβαση ασθενούς ή/και συνοδού στη χώρα περίθαλψης οφείλουν να προσδιορίζονται εκ των προτέρων ως προς το μέσο μετακίνησης (δέον να αναφέρεται αιτιολογημένα στην ιατρική γνωμάτευση που προσκομίζει ο ασφαλισμένος) και ως προς τις αντίστοιχες δαπάνες (είτε ο ασφαλισμένος αιτείται προκαταβολής των δαπανών αυτών είτε όχι )με την κατάθεση εκ μέρους του σχετικής βεβαίωσης.

Οι ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν με σαφήνεια τους ασφαλισμένους για τα δικαιολογητικά που αυτοί οφείλουν να προσκομίσουν προκειμένου να λάβουν έγκριση μετάβασης για προγραμματισμένη περίθαλψη κατόπιν σύμφωνης γνώμης του ΑΥΣ.

Σε κάθε περίπτωση, οι σχετικές αιτήσεις των ασφαλισμένων οφείλουν να διαβιβάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ τουλάχιστον 20 ημέρες – έναν μήνα προ της προγραμματισμένης ημερομηνίας για νοσηλεία του ασθενούς (ραντεβού), προκειμένου να υπάρξει ικανός χρόνος για τη γνωμάτευση του υγειονομικού οργάνου, την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων από τα αρμόδια όργανα εκτός των περιπτώσεων που χρήζουν επείγουσας αντιμετώπισης και πιθανή καθυστέρηση εγκυμονεί κίνδυνο για τη ζωή ή την υγεία του ασθενούς, και οι οποίες πιστοποιούνται από πλήρως αιτιολογημένη ιατρική γνωμάτευση.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα διαβιβάζονται παράλληλα προς τη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων – Τμήμα Προγραμματισμένης Περίθαλψης στην Ε.Ε. και σε λοιπές χώρες και προς το αρμόδιο Υγειονομικό Όργανο (ΑΥΣ) που εδρεύει και λειτουργεί στην Κεντρική Υπηρεσία του ΕΟΠΥΥ.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι ΠΕ.ΔΙ. ΕΟΠΥΥ, όταν εκδίδουν έντυπο Ε112/S2 κατόπιν σχετικής εγκριτικής απόφασης προγραμματισμένης περίθαλψης, οφείλουν να αποστέλλουν άμεσα αντίγραφο αυτού στη Διεύθυνση Διεθνών Ασφαλιστικών Σχέσεων – Τμήμα Προγραμματισμένης Περίθαλψης στην Ε.Ε. και σε λοιπές χώρες, καθώς και κάθε μεταγενέστερου εντύπου Ε112/S2 που εκδίδεται για τον ίδιο ασφαλισμένο (παρατάσεις, νεότερη νοσηλεία κ.ά.) και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο για την τήρηση ιστορικότητας του φακέλου του ασφαλισμένου και την πλήρη ενημέρωση της Κεντρικής Υπηρεσίας.

Διαβάστε, πατώντας, εδώ, ρυθμίσεις θεμάτων Ε.Ο.Π.Υ.Υ. – Νοσήλια εξωτερικού

Πηγή

Ενιαίος κανονισμός παροχών υγείας ΕΟΠΥΥ

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία σας

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία σας

Διαβάστε, επίσης,

Οι κλινικές μελέτες εξοντώνουν την Υγεία

Κίνδυνος από βηματοδότες και απινιδωτές

Διαγνωστικές εξετάσεις και Θεραπείες που βλάπτουν την Υγεία

Αν οι καρκινοπαθείς δεν κάνουν χημειοθεραπεία αυξάνεται η επιβίωση

Ο κόσμος στον οποίο θέλουμε να ζούμε

Πιστοποίηση ασφαλιστικής ικανότητας

Τηλεϊατρική

Μάθετε τι είναι οι κλινικές μελέτες

Θεραπευτικά Πρωτόκολλα Συνταγογράφησης

Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Κατ’ Οίκον Νοσηλεία

Κλίμακες Σταδιοποίησης Ασθενούς

Print Friendly, PDF & Email
Προηγούμενο άρθροΑρθροπλαστική γόνατος
Επόμενο άρθροΓιαπωνέζικο πρωινό
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Κυστίτιδα

Κυστίτιδα. Πρόληψη και θεραπεία κυστίτιδας, που είναι η φλεγμονή της ουροδόχου κύστεως, με φυσικούς τρόπους Η κυστίτιδα είναι η φλεγμονή της ουροδόχου κύστης ή του...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ