Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, 2022
ΑρχικήΒιολογία και γενετικήΔιαγνωστικά τεστ του ανθρώπινου γονιδιώματος

Διαγνωστικά τεστ του ανθρώπινου γονιδιώματος

Όλες οι μέθοδοι Ανάλυσης των νουκλεϊνικών οξέων

 •  Κυτταρική Βιολογία

Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει μεθόδους που χρησιμοποιούν νουκλεϊνικά οξέα για τη μελέτη κυτταρικών βιολογικών διεργασιών, όπως η ενδο-και διακυτταρική μεταφορά, η απόπτωση, η υποκυτταρική εντόπιση, κ.λ.π., και για δομικές και βιοχημικές μελέτες των οργανιδίων που περιέχουν νουκλεϊνικά οξέα και μακρομορίων και σωματιδίων νουκλεοπρωτεϊνών.

 • Χρωματίνη και Επιγενετική

Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει τεχνικές για την ανάλυση του DNA και την οργάνωση της χρωματίνης και των συστατικών της με ανοσοκατακρήμνιση της χρωματίνης και του νουκλεοσώματος και μεταγραφή για χαρτογράφηση. Είναι μέθοδοι για τον έλεγχο, την αναγνώριση και την γενετική μετάδοση των πρωτεϊνών και του DNA.

 • Βιοπληροφορική

Είναι χρήσιμα νέα προγράμματα, μετρήσεις και αλγόριθμοι με εφαρμογές στη Βιοπληροφορική, όπως ακολουθίες και νέες μέθοδοι υπολογιστικής ανάλυσης που διευκολύνουν την ερμηνεία των δεδομένων.

 • Κυτταρικός μετασχηματισμός και μεταφορά του DNA (DNA-Mediated Cell Transformation and Nucleic Acids Transfer)

Αυτή η κατηγορία περιγράφει νέες μεθόδους για την εισαγωγή και τη διατήρηση του DNA, RNA και ολιγονουκλεοτίδιων σε κύτταρα και ζώα. Περιλαμβάνει μηχανισμούς για την αύξηση της αποτελεσματικότητας της μετατροπής/επιμόλυνσης, νέα συστήματα επιλογής, και ενσωμάτωση σε εξωχρωματοσωμικούς φορείς.

 • Γονιδιωματική

Αυτή η κατηγορία παρουσιάζει νέες στρατηγικές στις αναλύσεις του γονιδιώματος συμπεριλαμβανομένης της κλωνοποίησης θέσης ή ολόκληρου του γονιδιώματος, και χαρτογράφηση των χρωματοσωμάτων. Οι στρατηγικές μπορεί να περιλαμβάνουν μεθόδους μοριακής βιολογίας και αναδυόμενων νέων τεχνολογιών.

 • Έλεγχος αλληλουχιών (Massively Parallel (Deep) Sequencing)

Γίνεται έλεγχος σε όλες τις κατηγορίες αλληλουχιών  DNA-seq, RNA-seq, ChIP-seq, Clin-seq, RIP-seq, exome-seq, etc. και χρησιμοποιούνται νέες εφαρμογές βιοπληροφορικής για τις ακολουθίες, για τη χαρτογράφηση εξονίων, για τις αλληλεπιδράσεις πρωτεΐνης-νουκλεϊνικού οξέος κ. ά

 • Τεχνολογία μικροσυστοιχιών (Microarray Technology)

Η κατηγορία αυτή αντιπροσωπεύει εντελώς νέες στρατηγικές για την παραγωγή ή την αξιολόγηση των δεδομένων με τη χρήση μικροσυστοιχιών και συναφών τεχνολογιών. Οι νέες μέθοδοι θα πρέπει να έχουν σημαντικό πλεονέκτημα ευαισθησίας.

 • Έλεγχος μεταλλάξεων

Νέες ή μεθόδοι για τυχαίες ή ειδικές μεταλλάξεις. Οι τεχνικές μπορεί να περιλαμβάνουν χημικές ή ενζυματικές διεργασίες in νίνο ή in vitro.

 • Ένζυμα περιορισμού

Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει περιγραφές των νέων ενζύμων περιορισμού που αναγνωρίζουν νέες αλληλουχίες ή χτυπούν σε νέες θέσεις αναγνώρισης (neoschizomers), π.χ. μεθυλάσες, κλπ. που επηρεάζουν τη λειτουργία των ενζύμων περιορισμού.

 • Ενίσχυση νουκλεϊκών οξέων (Nucleic Acid Amplification)

Αυτή η κατηγορία παρουσιάζει in vivo και in vitro μέθοδους για την παραγωγή  συνθετικών πανομοιότυπων αντιγράφων του RNA και DNA. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να λειτουργούν σε μικρο-ή μακροκλίμακες και σε διάφορες ή ομοιόμορφες θερμοκρασίες. Η μέθοδος είναι νέα στρατηγική για την ενίσχυση των νουκλεϊνικών οξέων.

 • Ενζυμολογία νουκλεϊκών οξέων (Nucleic Acid Enzymology)

Αυτή η κατηγορία έχει μεθόδους για τον χαρακτηρισμό των ενζύμων που εμπλέκονται στη βιοχημεία των νουκλεϊνικών οξέων. Ένζυμα που δρουν απευθείας στο DNA ή RNA, ή σε πρωτεΐνες που αλληλεπιδρούν με τέτοια ένζυμα.

 • Τροποποίηση νουκλεϊκών οξέων

Αυτή η κατηγορία παρουσιάζει χημικές και βιοφυσικές μεθόδους για τον εντοπισμό συγκεκριμένων τροποποιήσεων, καθώς και βιολογικών προσεγγίσεων για την ανίχνευση των συνεπειών των λειτουργικών τροποποιήσεων του DNA και RNA ίη νίνο.

 • Έλεγχος δομής νουκλεϊνικών οξέων

Η κατηγορία αυτή παρουσιάζει μεθόδους για την ανάλυση της δομής νουκλεϊνικών οξέων, είτε έμμεσα (π.χ. με χημική σήμανση ή ηλεκτροφόρηση) ή άμεσα (π.χ. με τη χρήση φθορισμού,  ή κρυσταλλογραφίας).

 • Έλεγχος φυσικών και βιοχημικών χαρακτηριστικών του DNA

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει όλες τις νέες ή πολύ σημαντικές βελτιωμένες μεθόδους για τον καθαρισμό του DNA, τον ποσοτικό προσδιορισμό του DNA, τις δομικές αναλύσεις του DNA (με ενζυματική, ηλεκτροφόρηση σε πήκτωμα, φασματομετρία μάζας, υβριδοποίηση), και τον προσδιορισμό της αλληλουχίας του DNA.

 • Ανίχνευση πολυμορφισμού/μετάλλαξης

Αυτή η κατηγορία περιγράφει νέες μεθόδους για την ανίχνευση μεταλλάξεων ή πολυμορφισμών. Γίνεται ανίχνευση ειδικών τύπων μεταλλάξεων ή πολυμορφισμών. Αυτές οι μεταλλάξεις ή πολυμορφισμοί πρέπει, ωστόσο, να είναι ευρέως διαδεδομένες και δεν πρέπει να περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο γονίδιο.

 • Αλληλεπίδραση πρωτεΐνης-νουκλεϊκού οξέος

Αυτή η κατηγορία περιγράφει μεθόδους για την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-νουκλεϊκού οξέος, όπως παρεμβολές, εγκάρσια σύνδεση, τεχνικές φθορισμού, υβριδικές στρατηγικές, ίη νίνο μεθόδους και αναλύσεις.

 • Αλληλεπίδραση Πρωτεϊνών

Αυτή η κατηγορία περιγράφει μεθόδους που χρησιμοποιούν νουκλεϊκά οξέα για την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων πρωτεΐνης-πρωτεΐνης ή μεθόδους κατάλληλες για την ανάλυση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των πρωτεϊνών που εμπλέκονται στη λειτουργία του νουκλεϊκού οξέος.

 • Έκφραση ανασυνδυασμένου DNA

Αυτή η κατηγορία περιγράφει μεθόδους για την έκφραση του ανασυνδυασμένου DNA in vitro ή σε διάφορους ξενιστές. Η έκφραση του DNA μπορεί να βρίσκεται σε επίπεδο πρωτεΐνης ή RNA  που εμπλέκονται για να  ρυθμιστεί η έκφραση.

 • Ανασυνδυασμός

Χρήση ομόλογων, ειδικών ή τυχαίων ανασυνδυασμών με  χρήση και στην περιοχή μετάλλαξης.

 • Επισκευή

Μέθοδοι για την ανάλυση της επιδιόρθωσης των κατεστραμμένων νουκλεϊνικών οξέων για συγκεκριμένα ένζυμα, ανίχνευση ειδικών βλαβών, και δοκιμασίες επισκευής.

 • Αντιγραφή

Αυτή η κατηγορία περιγράφει μεθόδους για την ανάλυση των επαναλήψεων νουκλεϊνικού οξέος περιλαμβάνουν, με ανάλυση ειδικών ενζύμων.

 • Ριβοσώματα και  μετάφραση πρωτεΐνης

ΜεθόδοΙ για την ανάλυση μετάφρασης πρωτεϊνών in vivo και in vitro (rRNA, tRNA, μετάφραση, την πρωτεϊνική σύνθεση, παράγοντες έναρξης, παράγοντες επιμήκυνσης, παράγοντες τερματισμού, και πυρήνια).

 • Χαρακτηρισμός RNA

Όλες οι μέθοδοι για την ανάλυση του RNA  (παραγωγή RNA, ενζυματική επεξεργασία του RNA, RNA αλληλουχία και χαρακτηρισμό των RNA).

 • Κλωνοποίηση

Παραγωγή και ένωση θραυσμάτων νουκλεϊνικού οξέως. Τα θραύσματα μπορεί να παράγονται χημικώς, από τα πρότυπα RNA, από το DNA με συγκεκριμένες ιδιότητες (θέση του γονιδιώματος, ιοί, πολυμορφισμοί), ή για σύνολο γονιδίων ή ολόκληρων γονιδιωμάτων.

 • Στοχευμένη γονιδιακή τροποποίηση

Δημιουργία και ειδικής αλληλουχίας DNA για στόχευσης (ενδονουκλεάσες, ή ενώσεις πεπτιδίου-νουκλεϊνικού οξέος) για συγκεκριμένες λειτουργίες (όπως νουκλεάση, ιντεγκράση, ή τρανσποζάση) ή άλλες λειτουργίες μορίου (όπως μεταγραφικοί ενεργοποιητές και καταστολείς ή τροποποιητές χρωματίνης) σε συγκεκριμένες θέσεις εντός του γονιδιώματος, για το σκοπό της επαγωγής ειδικών γονιδιακών διασπάσεων, ενθέσεων, ή τροποποιήσεων. Αυτές οι μέθοδοι μπορεί να εφαρμοστούν σε ζωντανά κύτταρα, ιστούς ή οργανισμούς.

 • Στοχευμένη Αναστολή της γονιδιακής λειτουργίας

Χρήση RNA ολιγονουκλεοτιδίων και στρατηγικές για συγκεκριμένη αναστολή της λειτουργίας του γονιδίου.

 • Χαρτογράφηση μεταγραφής

Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει νέες τεχνικές για την ανίχνευση της έκφρασης συγκεκριμένων γονιδίων ή για της  ταυτόχρονη έκφρασης πολλών ή όλων των γονιδίων υπό συγκεκριμένες φυσιολογικές ή άλλες συνθήκες (υβριδοποίηση, cDNA  SAGE, RDA, DDRT-PCR, CAGE, microarrays) ή πιο δυναμικές μεθόδους (RNAseq).

Διαβάστε, επίσης,

Μεθυλίωση του DNA

Ιατρική του μέλλοντος

Γιατί πρέπει να απαγορευτούν τα μεταλλαγμένα

Τεστ σάλιου για τον καρκίνο

Επιδημιολογία του καρκίνου

Τεστ DNA στα τρόφιμα

Mοριακός χάρτης του καρκίνου του μαστού

Τα πεπτίδια στη θεραπεία του καρκίνου

Προγεννητική διάγνωση για γενετικά νοσήματα

To τεστ που δείχνει πόσο και πώς θα ζήσετε

Απόγονοι χωρίς σπερματοζωάρια και ωάρια

Μοριακή ανάλυση στον καρκίνο εντέρου

Μοριακή ανάλυση σε γλοιοβλάστωμα

Tεστ DNA

H θεραπεία του καρκίνου με αντινεοπλαστόνια

Θεραπεία του καρκίνου εξατομικευμένα

Μοριακό προφίλ του όγκου

Ο ρόλος του p53 στον καρκίνο του μαστού

Η μεγάλη υπόθεση για τη θεραπεία του καρκίνου

Φαρμακογενομική

Oncotype DX στον καρκίνο παχέος εντέρου

FISH

Εσείς θέλετε να ξέρετε τι σας επιφυλάσσει το μέλλον;

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Αιμορραγία από το αυτί

Αιμορραγία από το αυτί. Εάν το αυτί σας αρχίσει να αιμορραγεί, μπορεί να είναι ανησυχητικό. Εάν το αυτί σας αιμορραγεί, η αιμορραγία αυτή μπορεί να...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ