Σάββατο, 20 Αυγούστου, 2022
ΑρχικήΙατρικά ΝέαΕθνική ισχύς

Εθνική ισχύς

Μαθήματα Εθνικής Δύναμης 

Η δύναμη με την οποία ένα Έθνος, σε σχέση με τα άλλα Έθνη και σε μια συνεχή με αυτά διαμάχη, επιδιώκει την εξασφάλιση των Εθνικών του αντικειμενικών σκοπών με κύρια αυτών έκφραση την ευημερία και ασφάλεια του Έθνους, προσδιορίζει την ισχύ αυτού. Αυτή η ισχύς που κάνει το έθνος σεβαστό στα άλλα έθνη και ικανό να επιβάλλει τις θελήσεις του σε διεθνές επίπεδο, συνιστά την Εθνική Ισχύ!

Εθνική Ισχύς ορίζεται το σύνολο των ηθικών, πνευματικών και υλικών αξιών που μπορεί να χρησιμοποιεί ένα Έθνος για την κυρίαρχη επιβίωση και προαγωγή του.


Παράγοντες Εθνικής Ισχύος

Οι παράγοντες που πρέπει να εξετάζονται στη μελέτη του προσδιορισμού της Εθνικής Ισχύος ενός Κράτους:

 • Γεωγραφικός
 • Δημογραφικός
 • Οικονομικός
 • Οργανωτικός
 • Στρατιωτικός
 • Ψυχολογικός

Γεωγραφικός παράγοντας

Αυτός ο παράγοντας παίζει ρόλο τόσο στην ειρήνη, όσο και σε καιρό πολέμου στη ζωή των Εθνών, επιδρώντας σοβαρά στην εθνική τους πολιτική και ισχύ.

Τα στοιχεία που ενδιαφέρουν για τη μελέτη αυτού του παράγοντα:

 • Η γεωγραφική θέση
 • Το μέγεθος
 • Η σχηματική διαμόρφωση
 • Η τοπογραφική διαμόρφωση
 • Το κλίμα

Γεωγραφική θέση: Αναφέρεται στη θέση της χώρας στο γεωγραφικό χώρο, που μπορεί να έχει ευμενή ή δυσμενή επίδραση στην εθνική ισχύ. Π.χ. η γειτνίαση με τη θάλασσα βοηθάει στην άμυνα της χώρας. Σύμμαχοι ή όχι, μικροί ή μεγάλοι γείτονες, επιδρούν ανάλογα στην εθνική ισχύ. Θέση που δεσπόζει μιας ευρείας περιοχής προσδίνει ανάλογη ισχύ στη θέση (στρατηγική θέση). Η Ελλάδα βρίσκεται σε Στρατηγική Θέση.

Μέγεθος: Το μέγεθος προσδίνει ισχύ σε μια χώρα, γιατί με αυτό εξασφαλίζεται κύρια η οικονομία και η αποτελεσματικότερη άμυνας της χώρας. Μια μεγάλη χώρα έχει αυτάρκεια σε αγροτική παραγωγή και πρώτες ύλες, ενώ παράλληλα βρίσκει πλήθος αγορών για διοχέτευση των προϊόντων της μέσα στα όρια της χώρας. Αλλά και η άμυνα της χώρας εξασφαλίζεται περισσότερο, γιατί μια μεγάλη χώρα προσφέρεται καλύτερα για την εφαρμογή σχεδίων αραίωσης και διασποράς και δύσκολα κατακτάται. Βέβαια, η μεγάλη χώρα παρουσιάζει και ορισμένες αδυναμίες, ως προστασία μεγαλύτερου μήκους συνόρων, δυσκολίες στην ομοιόμορφη οικονομική ανάπτυξη των περιοχών της, εξασφάλιση συνοχής στο λαό, προστασία μεγαλύτερης βιομηχανίας κ.ά.

-Σχηματική διαμόρφωση: Αυτή περιλαμβάνει όλα τα τοπογραφικά στοιχεία μιας χώρας (ορεινοί όγκοι, έρημοι, διώρυγες, νησιά, λίμνες κ.ά) που επηρεάζουν άλλοτε ευμενώς και άλλοτε δυσμενώς τη ζωή ενός έθνους. Μία έρημος για παράδειγμα ανακόπτει τις εχθρικές στρατιές, αλλά παράλληλα εμποδίζει και τη διακίνηση αγαθών και ανακόπτεται το ρεύμα προόδου.

Κλίμα: Αυτό επηρεάζει την αγροτική παραγωγή και τη ροπή για εργασία, που συμβάλλει αποτελεσματικά στη δημιουργία μιας δυνάμεως και ενός πολιτισμού. Τα επί μέρους στοιχεία, που θα πρέπει να εξετάζονται είναι η θερμοκρασία, η υγρασία, οι νεφώσεις, οι βροχοπτώσεις, οι καταιγίδες κ.α., δηλαδή όλα τα μετεωρολογικά στοιχεία, που επιδρούν άλλοτε ευμενώς και άλλοτε δυσμενώς στην υγεία και τη διάθεση του πληθυσμού.

Γεωπολιτική: Η Γεωπολιτική περιλαμβάνει όλες τις γνώσεις που αναφέρονται στην πολιτική διαίρεση της Υδρογείου και διαφέρει από την πολιτική Γεωγραφία που εξετάζει την πολιτική διαίρεση της γης σε μια δεδομένη  χρονική περίοδο. Η γεωπολιτική επεκτείνεται σε μελέτες σχετικές με τις δυνατότητες καλυτέρευσης της διαίρεσης αυτής. Υπάρχουν 5 θεωρίες: Της αυτάρκειας, του ζωτικού χώρου, των επικρατειών, της ισχύς της ξηράς και των φυσικών συνόρων, αφού τα πολιτικά σύνορα είναι αποτέλεσμα διαπραγματεύσεων. Η ναυτική ισχύς από πολλούς θεωρείται το κλειδί της παγκόσμιας ισχύος. Όπως και να έχει η Γεωπολιτική ασχολείται με την αποτελεσματικότερη εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του Πλανήτη προς όφελος όλης της ανθρωπότητας.


Δημογραφικός παράγοντας

Τα στοιχεία αυτού του παράγοντα έχουν σχέση με το ανθρώπινο δυναμικό και την πληθυσμιακή κατάσταση μιας χώρας:

-Το μέγεθος του πληθυσμού: Μια πολυάνθρωπη χώρα μπορεί να παρατάξει μεγαλύτερο αριθμό μεραρχιών, επιστημόνων, κρατικών λειτουργών, παραγωγικών χεριών κ.ά. Με αυτόν τον τρόπο το μέγεθος του πληθυσμού επιδρά θετικά στην ισχύ ενός Έθνους. Για να είναι αποτελεσματικό αυτό το στοιχείο θα πρέπει το πλήθος των ανθρώπων να έχει ανεπτυγμένα ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, επίκτητα ή έμφυτα, όπως κατάλληλη ιδιοσυγκρασία, νοημοσύνη και αγωγή. Μια μεγάλη μάζα ανθρώπων καθυστερημένων είναι μειονέκτημα.

-Ο ρυθμός αύξησης: Για χώρες αραιοκατοικημένες, ο υψηλός δείκτης πληθυσμιακής αύξησης είναι επιθυμητό και θετικό στοιχείο της εθνικής ισχύος της χώρας. Για άλλες χώρες επιδρά δυσμενώς στην ευημερία τους και την εθνική ισχύ τους.

-Η ηλικία του πληθυσμού: Η πιο επιθυμητή ηλικία είναι μεταξύ 16ου και 60ου έτους.

-Η γλώσσα: Ενιαία χρήση γλώσσας, επίσημη γλώσσα, μη επίσημη γλώσσα, ιδιωματισμοί κ.ά

Η θρησκεία: Βαθμός θρησκευτικότητας, θρησκευτική συνοχή, αρμονία σχέσεων θρησκείας και πολιτικής, αιρέσεων, ανταγωνισμού δράσεως ξένων θρησκειών, περιεχομένου θρησκείας κ.ά.

Οι προσωπικότητες: Οι προσωπικότητες με τη δράση τους τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό επιδρούν σοβαρά στην εθνική ισχύ και γι΄αυτό λαμβάνονται πάντα υπόψη κατά τον υπολογισμό της εθνικής ισχύος.

-Οι μειονότητες: Εξετάζεται ο αριθμός τους, το ιστορικό παρελθόν τους, οι φυλετικοί δεσμοί τους με γειτονικά κράτη, η γλώσσα τους, η θρησκεία τους κ.ά.

-Η υγεία και η υγιεινή: Εξετάζεται ο βαθμός νοσηρότητας του λαού, οι κατηγορίες των ασθενειών, τα μέτρα υγιεινής και πρόνοιας, τα υπάρχοντα νοσοκομεία καθώς και η πολιτική που ακολουθεί το κράτος στον τομέα της υγείας.

-Το μορφωτικό επίπεδο: Η επίδραση αυτού του στοιχείου στη εθνική ισχύ μιας χώρας είναι σημαντική. Αν είναι αυξημένο το μορφωτικό επίπεδο μιας χώρας, το εργατικό δυναμικό της θα έχει γραμματικές γνώσεις και θα καταλαβαίνει τις οδηγίες και θα ακολουθεί τις κατευθύνσεις. Οι προϊστάμενοι, οι διευθυντές κ.ά πρέπει να εφαρμόζουν και να βελτιώνουν τα συστήματα παραγωγής για να αυξάνεται η παραγωγή, να ενισχύεται η οικονομία κι έτσι η εθνική ισχύς. Η ανθρωπιστική παιδεία, επίσης, είναι απαραίτητη γιατί δημιουργεί σωστούς πολίτες και είναι η βάση της γενικής μορφώσεως και του πολιτισμού.


Οικονομικός παράγοντας

Εξετάζονται οι οικονομικές πηγές και η οικονομική πολιτική χρησιμοποιήσεως αυτών των πηγών (αγροτική παραγωγή, μεταλλεύματα, πρώτες ύλες, ενεργειακή παραγωγή, πηγές ύδατος). Ο οικονομικός παράγοντας εξετάζεται σε συνδυασμό με τα γεωγραφικά στοιχεία, την οργάνωση μεταφορών και το ανθρώπινο δυναμικό.

Ατομοθερμοπυρηνική ενέργεια, πετρέλαιο, άνθρακας, μέταλλα (χάλυβας, αλουμίνιο, χρώμιο, χαλκός κ.ά), φυσικό αέριο, αιολική ενέργεια και οι υδατοπτώσεις. Όσον αφορά τα μέταλλα πρέπει να βρίσκονται σε προσιτές περιοχές που να υπάρχουν μέσα για την αξιοποίησή τους.

Κεφάλαιο: Η ύπαρξη κεφαλαίου, η οικονομοτεχνική οργάνωση της χώρας (τράπεζες, οργανισμοί, υπηρεσίες, εμπόριο) καθώς και η διάθεση και χρησιμοποίηση αυτών για παραγωγικές επενδύσεις είναι στοιχεία οικονομικής υγείας και εθνικής ισχύος.

Αγροτική παραγωγή:  Οι δυνατότητές της, η οργάνωσή της, οι μέθοδοι καλλιέργειας, η ένταση καλλιεργειών, τα βελτιωτικά έργα, η κτηνοτροφική παραγωγή και η πολιτική της κυβέρνησης (τράπεζες, επιχειρήσεις, προϊόντα).

-Βιομηχανία: Εξετάζεται σε συνδυασμό με τις πρώτες ύλες και το επιστημονικό και αγροτικό δυναμικό. Συγκεκριμένα εξετάζονται οι δυνατότητες της βιομηχανικής ανάπτυξης, η οργάνωση της βιομηχανίας και βιοτεχνίας, η χωροταξική κατανομή, ο εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων και μηχανών, η πολιτική της κυβερνήσεων (τράπεζες, δάνεια, πιστώσεις) και οι ενεργειακές δυνάμεις (υδροηλεκτρισμός, αιολική ενέργεια, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πυρηνικά καύσιμα).

-Εμπόριο: Εξετάζεται σε συνδυασμό με όλα τα μέσα επικοινωνίας και μεταφορών (διεθνείς εμπορικές συναλλαγές, συναλλαγματική κατάσταση της χώρας, πολιτικο-οικονομικές σχέσεις, εμπορική ναυτιλία.

Τουρισμός: Παροχές ευκολίας και μέσων στους επισκεπτόμενους τη χώρα, εισροή ξένου συναλλάγματος κ.ά.

-Μεταφορές, επικοινωνία: Είναι απαραίτητες για την οικονομία της χώρας. Τα μέσα επικοινωνίας και μεταφοράς διευκολύνουν το εσωτερικό και εξωτερικό εμπόριο, την παραγωγή, την κατανάλωση, επηρεάζουν τις πολεμικές επιχειρήσεις και τον τουρισμό.

Πηγές Ύδατος: Το νερό είναι σημαντικό για τις βιομηχανικές χώρες και τις χώρες με καλλιεργήσιμες περιοχές και το άφθονο νερό δείχνει υψηλό βιοτικό επίπεδο

Οικονομική πολιτική: Εξετάζεται ο τρόπος με τον οποίο μια χώρα χρησιμοποιεί τις αγροτικές και τις βιομηχανικές της πηγές για την παραγωγή. Επίσης, εξετάζεται η Φιλελεύθερη Οικονομική πολιτική (ατομική πρωτοβουλία) και η Κατευθυνόμενη Οικονομική Πολιτική (κρατικός παρεμβατισμός).


Οργανωτικός παράγοντας: 

Οργάνωση της κοινωνίας: Τα πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα του συστήματος της οργάνωσης και τις επιδράσεις στα μέλη της κοινωνίας (φεουδαρχική, αστική, κομουνιστική, σοσιαλιστική κ.α).

Κυβερνητική κατάσταση: Σταθερότητα πολιτικών προσωπικοτήτων, κομματική οικογένεια κ.ά.

Πολιτικά Κόμματα: Κατάτμηση της πολιτικής δυνάμεως της χώρας, εσωτερικής τους συνοχής, ιστορίας, τάξεων, ξένων επιρροών κ.ά

-Ενδιαφέρον Μεγάλων Δυνάμεων: Ενδιαφέρον των Μεγάλων Δυνάμεων από απόψεως επιρροής και επεκτάσεως στα εσωτερικά θέματα της χώρας.

Παγκόσμιες Τάσεις: Οι τάσεις για δημοκρατία, ιμπεριαλισμό, ουδετεροποίηση, εξασφάλιση και προστασία , ανθρώπινων δικαιωμάτων, παγκοσμιοποίηση κ.ά.

-Διοίκηση: 

Η ποιότητα της ηγεσίας (πνευματικά, μορφωτικά, ηθικά, πολιτιστικά και σωματικά προσόντα των μελών της διοικητικής μηχανής).

 • Ο βαθμός οργανώσεως του κράτους. Από αυτόν εξαρτάται η αρμονική λειτουργία της κρατικής μηχανής, σε όλα τα κλιμάκια της επιτελικής, διοικητικής και εκτελεστικής εξουσίας, σε Ειρήνη, αλλά και σε οποιοδήποτε είδος πολέμου.
 • Ο βαθμός αποδόσεως της κρατικής μηχανής. Αυτός επηρεάζει άμεσα και έμμεσα την Εθνική Ισχύ της χώρας σε κάθε περίπτωση.

-Παιδεία: Με αυτήν τα άτομα γίνονται ικανά να ανταπεξέλθουν με επιτυχία στην αποστολή τους στην κοινωνία. Ερευνάται η οργάνωση και η συγκρότηση της παρεχόμενης παιδείας, τα υπάρχοντα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ισχύοντα εκπαιδευτικά συστήματα, η ανάπτυξη των ιδιωτικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, η επαγγελματική και τεχνική εκπαίδευση, οι καλλιτεχνικές σχολές, τα δαπανόμενα ποσά για τη δημόσια εκπαίδευση, τα σχλεία επιμορφώσεως κ.ά.

-Εξωτερική Πολιτική-Διπλωματία: Η διπλωματική δραστηριότητα, η αποτελεσματικότητα και η προβολή του Έθνους σε διεθνές επίπεδο.


Στρατιωτικός παράγοντας

 • Η ποιότητα της ηγεσίας
 • Το εθνικό ηθικό του στρατεύματος και το ηθικό των πολιτών
 • Ο βαθμός εκσυγχρονισμού και καταλληλότητας εξοπλισμού
 • Ο βαθμός ετοιμότητας: Πρέπει να υπάρχουν τα απαραίτητα στοιχεία και να υπάρχει η ικανότητα ενεργοποιήσεως των στοιχείων.
 • Το στρατιωτικό δόγμα και η εκπαίδευση: Σωστή στρατηγική και τακτική από τα ανώτερα κλιμάκια και εκπαίδευση που πολλαπλασιάζουν την αποτελεσματικότητα του εξοπλισμός

Ψυχολογικός παράγοντας

Η δραστηριοποίηση ενός Έθνους είναι αποτέλεσμα της εθνικής συνείδησης και υπερηφάνειας του Έθνους, των παραδόσεών του, της ιδεολογίας του, του χαρακτήρα του, τις διαθέσεις του έναντι του ισχύοντος τρόπου ζωής, την επίγνωση της ισχύος του έθνους και την αναγνώριση των εθνικών και ηθικών αξιών.


Τι συμβαίνει με την εθνική ισχύ της Ελλάδας

Ένα Έθνος υπερισχύει των αντιπάλων του στη σύγχρονη εποχή με ένα σύνολο παραγόντων που προσδιορίζουν την Εθνική Ισχύ: Ο γεωγραφικός, ο δημογραφικός, ο οικονομικός, ο οργανωτικός, ο στρατιωτικός και ο ψυχολογικός παράγοντας. Ισχυρότερο Έθνος είναι εκείνο που έχει ανεπτυγμένους περισσότερο όλους τους παράγοντες της εθνικής του Ισχύος. 

Ο ψυχολογικός παράγοντας προσθέτει πολύ στην Εθνική Ισχύ της Ελλάδας.

Η Ελλάδα έχοντας αυτόν τον παράγοντα ισχυρό μπόρεσε στο πέρασμα των αιώνων και ενώπιον των αντιτιθέμενων τάσεων να επιζήσει και να μεγαλουργήσει…

Διαβάστε, επίσης,

Υποταγή στο δόγμα

Συνειδητοποίηση ή βράσιμο

Πώς αφανίζεται ένας λαός

 Η ψυχολογία της μάζας

Ο υπερπληθυσμός

Γενετικός μαρασμός

Αισθητηριακή εντροπία

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Μοσχαρίσιο συκώτι με κάρυ

Νόστιμο μοσχαρίσιο συκώτι με κάρυ Νόστιμο και υγιεινό μοσχαρίσιο συκώτι με κάρυ ΣΥΚΩΤΙ: Tο συκώτι είναι μια πρωτεϊνική πηγή υψηλής ποιότητας, αλλά και περιεκτικότητας. Το συκώτι περιέχει σίδηρο. Ο...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ