Τρίτη, 16 Ιουλίου, 2024
ΑρχικήΚλασική ΙατρικήΟγκολογίαΟι βασικές αρχές της θεραπείας του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Οι βασικές αρχές της θεραπείας του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο σχεδιασμό θεραπείας του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD


Σταδιοποίηση καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Το σύστημα ΤΝΜ εκφράζει την ανατομική έκταση της νόσου και βασίζεται στον προσδιορισμό τριών συνιστωσών:
1. την έκταση του πρωτοπαθούς όγκου (Τ‐Tumor)
2. την απουσία ή παρουσία λεμφαδενικής προσβολής και τον βαθμό προσβολής των περιοχικών λεμφαδένων (N-Nodes)
3. την απουσία ή παρουσία απομακρυσμένων μεταστάσεων (M‐Metastasis).
Η χρήση των αριθμητικών προθεμάτων στους δείκτες ΤΝΜ δείχνει την προϊούσα επέκταση της νόσου:
Τ0, Τ1, Τ2, Τ3, Τ4
Ν0, Ν1, Ν2, Ν3
Μ0, Μ1.
ΟΓΚΟΣ
Ρινοφάρυγγας
Τ1: ρινοφάρυγγας
Τ2: μαλακοί ιστοί
Τ2α: ρινικός στοματοφάρυγγας
Τ2β: φάρυγγας
Τ3: οστά ή παραρίνια
Τ4: ενδοκρανιακή επέκταση
Στοματοφάρυγγας
Τ1: μικρότερος από 2 εκατοστά
Τ2: 2-4 εκατοστά
Τ3: μεγαλύτερος από 4 εκατοστά
Τ4α: λάρυγγας-γλώσσα
Τ4β: βάση κρανίου
Υποφάρυγγας
Τ1: Προσβολή της μιας μεριάς στον υποφάρυγγα, μικρότερος από 2 εκατοστά
Τ2: Προσβολή και στις 2 μεριές του υποφάρυγγα, 2-4 εκατοστά
Τ3: μεγαλύτερος από 4 εκατοστά του λάρυγγα
Τ4: Προσβολή ιστών γύρω από τον λάρυγγα
ΛΕΜΦΑΔΕΝΕΣ
Ρινοφάρυγγας
Ν1: Μονόπλευρα μικρότεροι των 6 εκατοστών
Ν2: Αμφοτερόπλευρα  μικρότεροι των 6 εκατοστών 
Ν3: Μεγαλύτεροι των 6 εκατοστών
Ν3α: Μεγαλύτεροι των 6 εκατοστών
Ν3β: Προσβολή υπερκλείδιων λεμφαδένων
Στοματοφάρυγγας-Υποφάρυγγας
Ν1: Μονόπλευρα  μικρότεροι ή ίσοι των 3 εκατοστών
Ν2: Μονόπλευρα 3-6 εκατοστά 
Ν2a: Ένας των 3-6 εκατοστών μονόπλευρα
Ν2b: Πολλοί ομόπλευροι μικρότεροι των 6 εκατοστών
Ν2c: Aμφοτερόπλευρoι ή ετερόπλευροι μικρότεροι των 6 εκατοστών 
Ν3: Λεμφαδένας μεγαλύτερος των 6 εκατοστών 
ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΧ: Δεν είναι γνωστό αν υπάρχουν μεταστάσεις
Μ0: Δεν υπάρχουν μεταστάσεις
Μ1: Υπάρχουν απομακρυσμένες μεταστάσεις
ΣΤΑΔΙΑ
0:Τis N0 MO
I: T1NOMO
II:T2N0M0
III:T1-3N1MO, T3N0MO
IVA:T4aN0-2M0, T1-3N2M0 (προχωρημένη χειρουργήσιμη νόσος)
IVB:Any TN3M0, T4banyNMO (προχωρημένη μη χειρουργήσιμη νόσος)
IVC: AnyTanyNM1 (απομακρυσμένες μεταστάσεις)

Οι βασικές αρχές της θεραπείας του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Το χειρουργείο και η ακτινοθεραπεία έχουν μεγάλη θεραπευτική δυνατότητα στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου.
Μεγάλη σημασία έχει το πρωτοπαθές σημείο του όγκου οπότε θα πρέπει να ληφθεί η σωστή θεραπευτική απόφαση για το είδος της θεραπείας η οποία μπορεί να είναι μονοθεραπεία ή συνδυασμένη θεραπεία. Η χημειοθεραπεία δεν είναι αποτελεσματική στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για να διευκολύνει την αποτελεσματικότητα της ακτινοθεραπείας.
Η σταδιοποίηση είναι απαραίτητη για τον καθορισμό της πρόγνωσης, αλλά και για τη λήψη των θεραπευτικών αποφάσεων.
Για να ληφθεί η θεραπευτική απόφαση απαιτείται συνεργασία πολλών ειδικοτήτων.
Ακόμη σημαντική είναι η ανάγκη διαφοροδιάγνωσης της υποτροπής και της μετάστασης από μια πρωτοπαθή βλάβη.
Οι νέες μοριακές μέθοδοι είναι απαραίτητες για αυτή τη διαφοροδιάγνωση.
Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο για να κριθεί η πρόγνωση και η αποτελεσματικότητα των θεραπευτικών αποφάσεων.

Πρωτοθεραπευόμενοι όγκοι Τ1-Τ2 και Ν0-Ν1, Μ0 (Στάδιο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ όχι ογκώδης νόσος)

Μονοθεραπεία με χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται σε αυτούς τους ασθενείς.
Τα ποσοστά θεραπείας σε αυτούς τους ασθενείς κυμαίνονται από 52-100% ανάλογα με το πρωτοπαθές σημείο.
Απαιτείται να υιοθετηθούν στρατηγικές για να μειωθεί η θνησιμότητα από την θεραπεία και απαιτείται πρόληψη για την ανάπτυξη δεύτερων πρωτοπαθών όγκων.
Πιο θεραπευτικό σχήμα θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από από τη τοποθεσία του όγκου, το λειτουργικό αποτέλεσμα και την επιθυμία του ασθενούς. Για παράδειγμα ένας T1, N0, M0 όγκος του γλωττιδικού λάρυγγα μπορεί να αντιμετωπισθεί με χειρουργείο ή ακτινοθεραπεία. Είναι σημαντικό ότι η απουσία λεμφαγγείων στις αληθείς φωνητικές χορδές κάνει την μετάσταση στους λεμφαδένες από πρώιμες γλωττιδικές βλάβες εξαιρετικά σπάνια. Για Τ1 βλάβες η 5ετής επιβίωση μετά από πρώιμη χειρουργική εξαίρεση (χορδεκτομή, αμυγδαλεκτομή) και με πρώιμη ακτινοθεραπεία με χειρουργική εξαίρεση αν είναι απαραίτητο είναι παρόμοια (90%). Και σαφώς όπως καταλαβαίνετε η χορδεκτομή απαιτεί πιο λίγο χρόνο από την ακτινοθεραπεία, αν και μπορεί να απαιτηθούν επαναληπτικές επεμβάσεις. Η ακτινοθεραπεία έχει κι αυτή καλά αποτελέσματα, με σεβασμό στην φωνητική λειτουργία αλλά απαιτεί 6 εβδομάδες θεραπεία και απαιτεί πολύ έμπειρο ακτινοθεραπευτή για την αποφυγή των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπλοκών της ακτινοθεραπείας.

Πρωτοθεραπευόμενοι όγκοι Τ3-Τ4 και Ν2-Ν3, Μ0 (Στάδιο ΙΙΙ  ογκώδης νόσος, στάδιο IV)

Εάν η νόσος είναι χειρουργήσιμη η θεραπευτική προσέγγιση απαιτεί χειρουργείο και ακτινοθεραπεία. Αν δεν είναι χειρουργήσιμη απαιτεί μόνο ακτινοθεραπεία.
 
Τα ποσοστά θεραπείας κυμαίνονται από 10-65% και εξαρτώνται από το πρωτοπαθές σημείο του όγκου, το αισθητικό αποτέλεσμα και την λειτουργική δυσλειτουργία. Η χημειοθεραπεία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διευκολύνει τα αποτελέσματα της ακτινοθεραπείας, αλλά και μετά από μοριακό προφίλ του όγκου θεωρείται μια επιλογή για προχωρημένο, χειρουργήσιμο καρκίνο του λάρυγγα και του υποφάρυγγα, ώστε να αποφευχθεί η λαρυγγεκτομή , αλλά και για ασθενείς με προχωρημένους καρκίνους του ρινοφάρυγγα, του στοματοφάρυγγα ή ανεγχείρητους όγκους επιθηλιακούς του άνω αναπνευστικού και πεπτικού συστήματος στους οποίους, σύμφωνα με μελέτες υπάρχει μικρή βελτίωση στην επιβίωση σε σχέση με την ακτινοθεραπεία μόνο. Όταν γίνεται χημειοακτινοθεραπεία αρχικά χειρουργείο γίνεται σε ανθεκτικούς όγκους ή όγκους που έχουν υποτροπιάσει και μπορούν να χορηγηθούν.  Σε τοπικά προχωρημένους, αλλά εξαιρέσιμους όγκους της στοματικής κοιλότητας, πρώιμη χειρουργική εξαίρεση με την κατάλληλη λειτουργική αποκατάσταση και μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία γίνεται αντί για χημειοακτινοθεραπεία, γιατί τα λειτουργικά αποτελέσματα είναι καλύτερα.

Υποτροπιάζουσα νόσος χωρίς χειρουργική παρέμβαση ή προηγούμενη ακτινοθεραπεία ή Μ1 νόσος 

Για ασθενείς με τοπικοπεριοχική υποτροπή στην οποία η χειρουργική εξαίρεση ή η ακτινοθεραπεία είναι δυνατόν να γίνουν οδηγούν σε μακροχρόνιο έλεγχο της νόσου.
Οι βελτιώσεις στις τεχνικές της ακτινοθεραπείας έχει εισάγει την επανάληψη της ακτινοθεραπείας με ή χωρίς χημειοθεραπεία σε αυτούς τους ασθενείς. Για ασθενείς που δεν μπορούν να χειρουργηθούν ή να κάνουν ακτινοθεραπεία ή έχουν μεταστατική νόσο και γίνεται χημειοθεραπεία ή βιολογική στοχευμένη θεραπεία, η νόσος θεωρείται ότι δεν μπορεί να θεραπευθεί και η μέση επιβίωση είναι 5-9 μήνες. Απαιτείται να γίνεται μοριακό προφίλ του όγκου για να επιλέγεται το κατάλληλο φάρμακο γι’ αυτούς τους ασθενείς.

Απαιτούνται νέες θεραπευτικές επεμβάσεις στον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου με σεβασμό στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

 
Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.
Διαβάστε, επίσης,

Συμπτώματα, διάγνωση και σταδιοποίηση του καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Καρκίνος κεφαλής και τραχήλου

Πρόληψη καρκίνου κεφαλής και τραχήλου

Παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου

Καρκίνος του στόματος

Τι περιέχει ένα τσιγάρο

Το εμβόλιο για τον καρκίνο EGF

Καρκίνος του λάρυγγα

Απεικονιστικός έλεγχος στην ογκολογία

Το PET-CT SCAN είναι σημαντικό διαγνωστικό εργαλείο

Σταδιοποίηση στον καρκίνο

Παράγοντες κινδύνου για καρκίνο που σχετίζονται με την εργασία

Πρώιμη διάγνωση καρκίνου με PET-CT

Μονοκλωνικά αντισώματα

Μήπως έχετε βραχνάδα;

Δυσγευσία

 H βλεννογονίτιδα

Προσυμπτωματικός έλεγχος καρκίνου του πνεύμονα

Για όσους έχουν κίνδυνο για καρκίνο από το κάπνισμα

Γνωστοί παράγοντες που προκαλούν καρκίνο

Συνθετικές φωνητικές χορδές

Το καλύτερο φάρμακο για την ξηροστομία

Οι βλαπτικές ουσίες του τσιγάρου

Νοσήματα Σιελογόνων Αδένων

Εκστρατεία ενημέρωσης για τον HPV

Λεµφοεπιθηλιακό καρκίνωμα φάρυγγα

TomoTherapy

H διατροφή για την πρόληψη καρκίνου του στόματος

Καρκίνος της γλώσσας

Θεραπεία καρκίνου λάρυγγα με χρήση λέιζερ

Τα ελπιδοφόρα μηνύματα στην Ογκολογία

Λευκοπλακία στόματος

Τα μυστικά του στοματικού έρωτα

Η ακετυλοκυστεϊνη είναι ασφαλής;  

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Γιατί είναι σε έξαρση οι καλοκαιρινές αλλεργίες

Γιατί είναι σε έξαρση οι καλοκαιρινές αλλεργίες. Γιατί οι καλοκαιρινές αλλεργίες είναι φέτος πιο βασανιστικές από ποτέ. Οι καλοκαιρινές αλλεργίες έχουν αυξηθεί σε συχνότητα. Όλοι...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ