Σάββατο, 4 Φεβρουαρίου, 2023

Τεστ CYP2C19

Εξατομικευμένη φαρμακευτική θεραπεία

 

 

 

 

Η πρωτεΐνη CYP2C19 

Το κυτόχρωμα Ρ450 2C19 (συντομογραφία CYP2C19) είναι ένα ένζυμο. Αυτή η πρωτεΐνη, είναι ένα μέλος του κυτοχρώματος Ρ450 που είναι ένα σύστημα οξειδάσης μικτής λειτουργίας και συμμετέχει στο μεταβολισμό των ξενοβιοτικών, συμπεριλαμβανομένων πολλών αναστολέων της αντλίας πρωτονίων και των αντιεπιληπτικών. Στους ανθρώπους, η πρωτεΐνη CYP2C19 κωδικοποιείται από το γονίδιο CYP2C19. Το CYP2C19 είναι ένα ένζυμο του ήπατος που δρα στο 10-15% των φαρμάκων όπως της αντιαιμοπεταλιακής κλοπιδογρέλη (Plavix), σε φάρμακα που θεραπεύουν τον πόνο που σχετίζεται με έλκη, όπως ομεπραζόλη, σε αντιεπιληπτικά φάρμακα όπως φαινυτοϊνη, σε ανθελονοσιακά όπως η προγουανίλη και σε αγχολυτικά, όπως η διαζεπάμη. 

Το γονίδιο κωδικοποιεί ένα μέλος της υπεροικογένειας των ενζύμων του κυτοχρώματος Ρ450. Αυτές οι πρωτεΐνες είναι μονοοξυγενάσες που καταλύουν πολλές αντιδράσεις που εμπλέκονται στο μεταβολισμό και τη σύνθεση της χοληστερόλης, των στεροειδών και άλλων λιπιδίων και φαρμάκων. Αυτή η πρωτεΐνη εντοπίζεται στο ενδοπλασματικό δίκτυο και είναι γνωστό ότι μεταβολίζει πολλά φάρμακα. Ο πολυμορφισμός εντός αυτού του γονιδίου σχετίζεται με μεταβλητή ικανότητα να μεταβολίζονται τα φάρμακα. Το γονίδιο βρίσκεται μέσα σε ένα σύμπλεγμα γονιδίων του κυτοχρώματος P450 στον Ε24 βραχίονα του χρωμοσώματος No.10. 

Το CYP2C19 διαθέτει, επίσης, δραστηριότητα εποξυγενάσης: είναι ένα από τα κύρια ένζυμα που ευθύνονται για την επίθεση διαφόρων μακράς αλύσου πολυακόρεστων λιπαρών οξέων στους διπλούς δεσμούς τους (δηλ αλκένιο) για να σχηματιστούν προϊόντα εποξειδίου που δρουν ως παράγοντες σηματοδότησης.

Το CYP2C19 μεταβολίζει

-Το αραχιδονικό οξύ σε διάφορα epoxyeicosatrienoic οξέα (EETs)
-Το λινελαϊκό οξύ προς 9,10-εποξυ octadecaenoic οξέα
-Το docosohexaenoic οξύ σε διάφορα epoxydocosapentaenoic οξέα
-Το εικοσαπεντανοϊκό οξύ σε διάφορα epoxyeicosatetraenoic οξέα 

Γενετικοί πολυμορφισμοί και φαρμακογονιδιωματική

Υπάρχει γενετικός πολυμορφισμός (κυρίως CYP2C19 * 2, CYP2C19 * 3 και CYP2C19 * 17) για την έκφραση του CYP2C19, με περίπου 3-5% των Καυκάσιων και 15-20% του Ασιατικού πληθυσμού να είναι άτομα με φτωχό μεταβολισμό με καμία λειτουργία του CYP2C19. Αυτό μπορεί να μειώσει την αποτελεσματικότητα της κλοπιδογρέλης (Plavix). Η βάση για αυτή την μειωμένη δράση της κλοπιδογρέλης σε ασθενείς που έχουν ένα γονίδιο με μειωμένη δραστηριότητα, οφείλεται στο ότι η Clopidogrel χορηγείται ως «προφάρμακο». Δηλαδή, ένα φάρμακο που είναι ανενεργό όταν λαμβάνεται, στη συνέχεια, εξαρτάται από την δράση ενός ενζύμου στο σώμα, ώστε να ενεργοποιηθεί. Σε ασθενείς οι οποίοι έχουν ένα γονίδιο με μειωμένη δραστηριότητα, η κλοπιδογρέλη δεν μπορεί να μεταβολιστεί στην ενεργή μορφή της και ως εκ τούτου δεν έχει φαρμακολογική δράση στο σώμα. Σε ασθενείς με μη φυσιολογική παραλλαγή CYP2C19 ορισμένες βενζοδιαζεπίνες θα πρέπει να αποφεύγονται, όπως η διαζεπάμη, η λοραζεπάμη, η οξαζεπάμη, και η τεμαζεπάμη.

Οκτώ παραλλαγές αλληλόμορφων (CYP2C19 * 2 έως CYP2C19 * 8) έχουν εντοπιστεί.

Οι αναστολείς της CYP2C19 μπορούν να ταξινομηθούν με βάση την ισχύ τους, όπως:

Ισχυροί:  που προκαλούν τουλάχιστον μια 5-πλάσια αύξηση στις τιμές AUC του πλάσματος, ή περισσότερο από 80% μείωση στην κάθαρση των υποστρωμάτων. 
Μέτριοι: που προκαλούν τουλάχιστον 2-πλάσια αύξηση στις τιμές AUC του πλάσματος, ή 50-80% μείωση στην κάθαρση των υποστρωμάτων. 
Ασθενείς: που προκαλούν τουλάχιστον 1,25 φορές, αλλά λιγότερο από 2-πλάσια αύξηση στις τιμές AUC στο πλάσμα.

Επιλεγμένα φάρμακα που επάγουν ή αναστέλλουν και υποστρώματα του CYP2C19CYP2C19
Υποστρώματα Αναστολείς Επαγωγείς
 • antidepressants
  • TCAs
   • amitriptyline
   • clomipramine
   • imipramine
  • SSRIs
   • citalopram
  • moclobemide
  • bupropion
 • antiepileptics
  • diazepam
  • mephenytoin 
  • nordazepam
  • phenytoin
  • phenobarbital
  • primidone
  • hexobarbital
  • methylphenobarbital
 • proton pump inhibitors
  • lansoprazole 
  • omeprazole 
  • pantoprazole 
  • rabeprazole
  • esomeprazole
 • clopidogrel (antiplatelet drug)
 • proguanil (prophylactic antimalarial)
 • propranolol (beta blocker)
 • limonene (monoterpene)
 • gliclazide (sulfonylurea) 
 • carisoprodol (muscle relaxant)
 • chloramphenicol (bacteriostatic antimicrobial)
 • cyclophosphamide (alkylating antineoplastic agent)
 • indomethacin (NSAID)
 • nelfinavir (antiretroviral)
 • nilutamide (antiandrogen)
 • progesterone (sex hormone)
 • teniposide (chemotherapeutic)
 • warfarin (anticoagulant)
 • tapentadol (analgesic)
Δυνατοί
moclobemide (antidepressant)
fluvoxamine (SSRI)
chloramphenicol (bacteriostatic antimicrobial)
fluoxetine (SSRI)
Αδύναμοι
Several anticonvulsants

 • felbamate
 • topiramate
Αδιευκρίνιστη δράση
proton pump inhibitors

 • lansoprazole
 • omeprazole
 • pantoprazole
 • rabeprazole
cimetidine (H2-receptor antagonist)
indomethacin (NSAID)
ketoconazole (antifungal)
modafinil (eugeroic)
probenecid (uricosuric)
ticlopidine (antiplatelet)
JWH-018
isoniazid
Αδιευκρίνιστη δράση
rifampicin (bactericidal)
artemisinin (in malaria)
carbamazepine (anticonvulsant, mood stabilizing)
norethisterone (contraceptive)
prednisone (corticosteroid)
aspirin – Low doses (89 mg)

Spartan RX ™ DNA τεστ point-of-care για την αναγνώριση της CYP2C19  μετάλλαξης

Το CYP2C19 * 2 τεστ Spartan RX ™ είναι ένα τεστ point-of-care που έχει ως στόχο να ανιχνεύσει μια μετάλλαξη στο γονίδιο του CYP2C19. Αυτή η μετάλλαξη μπορεί να σχετίζεται με μειωμένη ανταπόκριση στην κλοπιδογρέλη. Οι ασθενείς με αυτή τη μετάλλαξη θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με εναλλακτικές θεραπείες και αυτό μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη σπάνιων αλλά συχνά μοιραίων θρομβώσεων του στεντ μετά από διαδερμική στεφανιαία επέμβαση. 

CYP2C19 Δοκιμή: μια ευκαιρία για τη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και της περίθαλψης

Το Kit v3 xTAG® CYP2C19 είναι ένας ποιοτικός προσδιορισμός του γονότυπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τους κλινικούς ιατρούς στον καθορισμό της θεραπευτικής στρατηγικής και της θεραπευτικής δόσης για θεραπευτικά μέσα, τα οποία μεταβολίζονται από το προϊόν του γονιδίου CYP2C19.

Προβλεπόμενη χρήση για xTAG CYP2C19 Kit v3 (US-IVD): Το Kit v3 xTAG CYP2C19 είναι μια in vitro διαγνωστική εξέταση που χρησιμοποιείται για την ταυτόχρονη ανίχνευση και αναγνώριση των παραλλαγών νουκλεοτιδίων που βρίσκονται μέσα στο εξαιρετικά πολυμορφικό γονίδιο CYP450 2C19, που βρίσκεται στο χρωμόσωμα 10q24, από γονιδιωματικό ϋΝΑ που εξάγεται από EDTA ή κιτρικό αντιπηκτικό δείγμα ολικού αίματος. Το κιτ V3 xTAG CYP2C19 είναι μια ποιοτική δοκιμασία προσδιορισμού του γονότυπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τους κλινικούς ιατρούς στον προσδιορισμό θεραπευτικής στρατηγικής με ουσίες  που μεταβολίζονται από το προϊόν του γονιδίου CYP2C19, ειδικά * 2, * 3 και * 17. Οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτή τη δοκιμή μπορεί να συμπληρώσουν τη λήψη αποφάσεων και θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με τη συνήθη παρακολούθηση από γιατρό. Λόγω της μεταβλητότητας στην γνώση της κλινικής χρησιμότητας με ειδικά φάρμακα που μεταβολίζονται από το CYP2C19, οι κλινικοί γιατροί θα πρέπει να χρησιμοποιούν την επαγγελματική κρίση στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων από αυτή τη δοκιμή. Τα αποτελέσματα από αυτόν τον τύπο της ανάλυσης δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στην πρόβλεψη απόκρισης του ασθενούς σε φάρμακα για τα οποία η δραστικότητα του αλληλόμορφου ενζύμου του μεταβολισμού του φαρμάκου αυτού, ή η οδός του μεταβολισμού του φαρμάκου, δεν έχουν σαφώς αποδειχθεί.

Το αποτέλεσμα βγαίνει σε 1 ώρα.

100% Ευαισθησία, 100% Ειδικότητα.

Το δείγμα παίρνεται από σάλιο από την εσωτερική πλευρά του στόματος με στοματική βούρτσα.

Φαινότυποι μεταβολισμού

Εκτεταμένος μεταβολισμός-Φυσιολογική δραστηριότητα ενζύμου- Γενότυπος *1/*1

Ενδιάμεσος μεταβολισμός-Ελαττωμένη δραστηριότητα ενζύμου- Γενότυπος *1/2, *1/3

Φτωχός μεταβολισμός-Πολύ ελαττωμένη ή απούσα δραστηριότητα ενζύμου- Γενότυπος *2/*2, *3/*3, *2/*3

Πολύ γρήγορος μεταβολισμός-Αυξημένη δραστηριότητα ενζύμου- Γενότυπος *1/*17, *17/*17

Σε υπερδραστηριότητα του ενζύμου-Γενότυπος *1/*17, *17/*17 υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες, ανάλογα με το φάρμακο. 

Για παράδειγμα η ομεπραζόλη αν απαιτείται εκρίζωση του ελικοβακτηριδίου αυξάνεται η δοσολογία 100-200%. Επίσης, στις άλλες ενδείξεις αν δεν υπάρχει ανταπόκριση αυξάνει πάλι η δοσολογία κατά 100-200%.

Η εξέταση βοηθάει να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων και να ελαττωθούν στο ελάχιστο οι ανεπιθύμητες ενέργειες.

Διαβάστε, επίσης,

Βαρβιτουρικά

Φαρμακοκινητική στην ογκολογία

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Σνίτσελ κοτόπουλου στο φούρνο

Σνίτσελ κοτόπουλου στο φούρνο. Εύκολη και ελαφριά συνταγή και πάνω από όλα πολύ γευστική Σνίτσελ κοτόπουλου στο φούρνο ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ: Το κοτόπουλο, το οποίο ανήκει στην κατηγορία του...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ