Δευτέρα, 4 Μαρτίου, 2024
ΑρχικήΧωρίς κατηγορίαΟι πιο πολύτιμοι δείκτες στην ογκολογία

Οι πιο πολύτιμοι δείκτες στην ογκολογία

Εξατομικευμένη θεραπεία στον καρκίνο

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Οι πιο πολύτιμοι δείκτες στην ογκολογία, για όσους πρόκειται να ακολουθήσουν θεραπεία με χημειοθεραπευτικά φάρμακα

Μην δεχτείτε να κάνετε χημειοθεραπεία αν δεν γίνει μοριακό προφίλ του όγκου. 

Το μοριακό προφίλ του όγκου δείχνει αν το φάρμακο είναι κατάλληλο για τον καρκίνο που έχετε και αν θα έχει σοβαρές παρενέργειες

 • BCRP (Breast Cancer Resistant Protein): Είναι ένα μέλος της υπεροικογένειας των μεταφορέων πρωτεϊνών ABC. Αυξημένη έκφραση του BCRP προκαλεί αντίσταση σε αντικαρκινικά φάρμακα, όπως της τοποτεκάνης, ιρινοτεκάνης, μιτοξαντρόνης και δαουνορουβικίνης.
 • ERCC1 (excision repair cross-complementation group 1): Είναι ένα σημαντικό ένζυμο για την επιδιόρθωση της βλάβης του DNA. Όγκοι με χαμηλή έκφραση ERCC1 είναι πιο πιθανό να επωφεληθούν από παράγοντες με βάση την πλατίνα, ενώ οι όγκοι που υπερεκφράζουν τον ERCC1 είναι πιο πιθανό να είναι ανθεκτικοί σε τέτοια φάρμακα.
 • BRCA1 (breast cancer susceptibility gene 1): Είναι ένα βασικό συστατικό πολλών οδών επιδιόρθωσης του DNA που επηρεάζουν τον ομόλογο ανασυνδυασμό επισκευής, τον μη-ομόλογο μηχανισμό επισκευής και τον NER. Ο BRCA1 θεωρείται ότι είναι ένας παράγοντας της ανταπόκρισης του όγκου σε σισπλατίνη και ταξάνες, και τα επίπεδα BRCA1 σχετίζονται με την χημειοευαισθησία στην σισπλατίνη και τις ταξάνες.
 • RRM1 (Ribonucleotide reductase subunit M1): Το ένζυμο RRM1 εμπλέκεται στη σύνθεση και επιδιόρθωση του DNA και στο μεταβολισμό του gemcitabine. Η έκφραση του γονιδίου RRM1 έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με ανταπόκριση στη θεραπεία διαφόρων καρκίνων. Έχει βρεθεί ότι αυξημένα επίπεδα mRNA RRM1 σχετίζονται με ανθεκτικότητα στη θεραπεία με gemcitabine. Σε ασθενείς με χαμηλά επίπεδα RNA των γονιδίων ERCC1 και RRM1, η επιβίωση μετά από θεραπεία με gemcitabine/cisplatin εμφανίζεται βελτιωμένη. Γίνεται ταυτοποίηση ασθενών που έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να αναπτύξουν ανθεκτικότητα στην χημειοθεραπεία με gemcitabine. Βοηθά στην επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας. Η υψηλή έκφραση του γονιδίου RRM1 σημαίνει αυξημένη πιθανότητα ανάπτυξης ανθεκτικότητας στη θεραπεία με gemcitabine.
 • MRP1 (multidrug-resistant protein 1): Είναι μία από τις πολλές πρωτεΐνες αντίστασης και είναι ένας σημαντικός μεσολαβητής του φαινοτύπου πολυαντοχής (MDR) σε καρκινικά κύτταρα. Η έκφραση MRP1 παρέχει την πληροφορία της απουσίας απάντησης στις ανθρακυκλίνες (δοξορουβικίνη, δαουνορουβικίνη, επιρουμπικίνη), στα αλκαλοειδή της βίνκα (βινκριστίνη, βινβλαστίνη), στις επιποδοφυλοτοξίνες (ετοποσίδη, τενιποσίδη) και στην μιτοξαντρόνη και ίσως στις ταξάνες (πακλιταξέλη, ντοσεταξέλη), στην κυκλοφωσφαμίδη και στα anti-folates προκαλώντας την εκροή των συζευγμένων παραγόντων της γλουταθειόνης. 
 • TYMS (thymidylate synthase): Είναι ένα ένζυμο που καταλύει την μεθυλίωση του δεοξυουριδυλικού σε δεοξυθυμιδυλικό και είναι κρίσιμη για την αντιγραφή του DNA και την επισκευή. Είναι η κύρια θέση δράσης για την 5-φθοριοουρακίλη,  και μερικά ανάλογα φυλλικού οξέος. Τα χαμηλά επίπεδα έκφρασης του Tyms έχουν σχέση με την καλύτερη απόκριση και την επιβίωση Με 5 FU / καπεσιταμπίνη / πεμετρεξίδη.
 • DPYD (Dihydropyrimidine dehydrogenase): Η 5-φθοριοουρακίλη (5FU) χρησιμοποιείται ευρέως ως χημειοθεραπευτικό. Το ένζυμο DPD, το οποίο κωδικοποιείται από το γονίδιο DPYD, αποτελεί τον φραγμό στον καταβολισμό των πυριμιδινών και απενεργοποιεί πάνω από το 80% της συνήθους δόσης 5FU. Η ανεπάρκεια του DPD εμφανίζεται σε περίπου 5% του συνολικού πληθυσμού. Στους ασθενείς αυτούς, η έλλειψη της ενζυμικής δραστηριότητας αυξάνει τον χρόνο ημίσειας ζωής του φαρμάκου με αποτέλεσμα τη βιοσυσσώρευσή του και την εμφάνιση τοξικότητας. Επιπλέον, ένα 3% με 5% του πληθυσμού εμφανίζει μερική ανεπάρκεια του DPD εξαιτίας πολυμορφισμών στο γονίδιο DPYD, οι οποίες περιορίζουν την ικανότητα του ενζύμου να καταβολήσει το φάρμακο. Η μεταλλαγή IVS14+1G>A στο ιντρόνιο 14 μαζί με την έλλειψη του εξωνίου 14 (γνωστή ως DPYD*2A) είναι η πιο συχνή βλάβη που οδηγεί σε ανεπάρκεια DPD.  Μεταλλάξεις στο γονίδιο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ανεπάρκεια της αφυδρογονάσης της διυδροπυριμιδίνης  και συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο τοξικότητας σε ασθενείς με καρκίνο που λαμβάνουν 5-φθοριοουρακίλη.
 • TOPO1 (topoisomerase-1): Είναι ένα ένζυμο που μεταβάλλει την περιέλιξη του δίκλωνου DNA, με παροδική  κοπή ενός κλώνου του DNA για να επεκτείνει το μόριο του DNA. Η ρύθμιση της περιέλιξης DNA είναι απαραίτητη για την μεταγραφή του DNA και την αντιγραφή. Υψηλότερη έκφραση του ΤΟΡΟ-1 έχει συσχετισθεί με απόκριση σε χημειοθεραπεία που περιέχει ιρινοτεκάνη, έναν αναστολέα ΤΟΡΟ-1.
 • TOP2A (topoisomerase IIA),: Είναι ένα ένζυμο που μεταβάλλει την περιέλιξη του δίκλωνου DNA και επιτρέπει τον χρωμοσωμικό διαχωρισμό στα θυγατρικά κύτταρα. Λόγω του ουσιαστικού ρόλου του στη σύνθεση του DNA και την επισκευή, και τη συχνή υπερέκφραση σε όγκους, ο TOP2A είναι ένας ιδανικός στόχος. Υψηλή έκφραση του TOP2A έχει συσχετιστεί με όφελος από τους αναστολείς της τοποϊσομεράσης II (ανθρακυκλίνες, ετοποσίδη).
 • (P-glycoprotein): Είναι μια διαμεμβρανική ενεργή αντλία εκροής για μια ποικιλία φαρμάκων. Είναι ένας μηχανισμός αντίστασης σε πολλά φάρμακα, σε μια σειρά ασθενειών. Εμπλέκεται στη μεταφορά των ουδέτερων και κατιονικών υδρόφοβων ενώσεων (βινμπλαστίνη, βινκριστίνη, δοξορουβικίνη, δαουνορουβικίνη, ετοποσίδη και πακλιταξέλη) έξω από τα κύτταρα. Η υπερέκφραση του PGP είναι ένας αρνητικός προγνωστικός παράγοντας για διάφορα φάρμακα, όπως ανθρακυκλίνες, πακλιταξέλη, vincrtistine, κλπ. Η PGP παραμένει ο πιο σημαντικός και κυρίαρχος εκπρόσωπος της αντίστασης σε πολλά φάρμακα και ο φαινότυπος σχετίζεται με ανθεκτικότητα στη θεραπεία.
 • SPARC (Secreted Protein Acidic and Rich in Cysteine): Είναι γνωστό ότι ρυθμίζει την κυτταρική ανάπτυξη και παρεμποδίζει την πρόοδο του κυτταρικού κύκλου. Έχει υψηλή συγγένεια με τη λευκωματίνη και ως εκ τούτου χρησιμοποιείται για το όφελος της δεσμευμένης λευκωματίνης με κυτταροτοξικούς παράγοντες. Λόγω της αλληλεπίδρασης SPARC και λευκωματίνης, η SPARC του όγκου διευκολύνει την συσσώρευση λευκωματίνης στον όγκο και αυξάνει την αποτελεσματικότητα της λευκωματίνης και του δεσμευμένου με αυτή paclitaxel (Nab-paclitaxel).
 • TUBB3 (Class III beta-tubulin): Eίναι ένας ισότυπος της β-τουμπουλίνης που συνήθως βρίσκεται σε ιστούς, και χρησιμεύει ως ένα δομικό στοιχείο των μικροσωληνίσκων. Το TUBB3 υπερεκφράζεται σε πολλούς καρκίνους. Αρκετές μελέτες δείχνουν ότι η προς τα άνω ρύθμιση TUBB3 σχετίζεται με αντίσταση σε πακλιταξέλη και βινορελμπίνη.
 • TAU: Κωδικοποιεί μια εξαιρετικά διαλυτή πρωτεϊνη των μικροσωληνίσκων (ΜΑΡ) και η έκφρασή του έχει συνδεθεί με  ευαισθησία στην paclitaxel. Η χαμηλή έκφραση TAU μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την επιλογή των ασθενών για θεραπεία με paclitaxel.
 • STATMIN: Η υψηλή έκφραση συνδέεται με ευαισθησία σε vinca alkaloids.
 • MGMT (O-6-methylguanine-DNA methyltransferase): Είναι ένα ένζυμο επιδιόρθωσης του DNA. Απώλεια της έκφρασης του MGMT οδηγεί σε μειωμένη επιδιόρθωση του DNA στα κύτταρα και μπορεί να παίζει ένα σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του καρκίνου. Χαμηλή έκφραση του MGMT έχει συσχετιστεί με απόκριση στην τεμοζολομίδη και τους παράγοντες αλκυλίωσης.
 • TLE3: H χαμηλή έκφραση συνδέεται με ευαισθησία σε ταξάνες. 

Η εξατομικευμένη θεραπεία του καρκίνου είναι μονόδρομος!

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τον καρκίνο, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Θεραπεία του καρκίνου εξατομικευμένα

Αυτή είναι η καλύτερη θεραπεία για τον καρκίνο

Βιοδείκτες στην ογκολογία

Προγνωστικοί παράγοντες στον καρκίνο

Η λήψη νουκλεϊνικών οξέων από δείγματα ιστών

Η πικρή αλήθεια για τις χημειοθεραπείες

Γονιδιακή εξατομικευμένη θεραπεία για τον καρκίνο

Πολυφαρμακευτική αντοχή

Bιοψία για τον καρκίνο μέσω του αίματος

Στοχευμένη θεραπεία για τον καρκίνο

Η Ρ-γλυκοπρωτεΐνη υπεύθυνη για την αντίσταση του καρκίνου στη θεραπεία

Μοριακό προφίλ του όγκου

Η μεγάλη υπόθεση για τη θεραπεία του καρκίνου

Καρκινικοί δείκτες

H θεραπεία του καρκίνου με αντινεοπλαστόνια

Που μπορεί να εφαρμοστεί το μοριακό προφίλ

www.emedi.gr

 

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Ασύρματος έξυπνος επίδεσμος για την επούλωση χρόνιων πληγών

Ασύρματος έξυπνος επίδεσμος για την επούλωση χρόνιων πληγών. Ταχύτερη επούλωση των πληγών με έναν έξυπνο ηλεκτρονικό επίδεσμο Ο ασύρματος έξυπνος επίδεσμος παρακολουθεί την επούλωση πληγών,...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ