Τετάρτη, 24 Ιουλίου, 2024

Όγκοι μεσοθωρακίου

Οι όγκοι μεσοθωρακίου ταξινομούνται σε κατηγορίες, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά και την τοποθεσία του εκάστοτε.

Γράφει η 

Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά 

Ειδικός Παθολόγος-Ογκολόγος, MD, PhD

Συνήθεις εντοπίσεις πρωτοπαθών όγκων και κύστεων μεσοθωρακίου

Πρόσθιο διαμέρισμα Mέσο (σπλαχνικό) διαμέρισμα Παρασπονδυλικές αύλακες
Θύμωμα Εντερογενής κύστη Νευρειλήμμωμα (σβάννωμα)
Όγκος από γεννητικά κύτταρα Λέμφωμα Νευρίνωμα
Λέμφωμα Πλευροπερικαρδιακή κύστη Κακόηθες σβάννωμα
Λεμφαγγείωμα Μεσοθωρακικό κοκκίωμα Γαγγλιονεύρωμα
Αιμαγγείωμα Λεμφοειδές αμάρτωμα Γαγγλιονευροβλάστωμα
Λίπωμα Μεσοθηλιακή κύστη Νευροβλάστωμα
Ίνωμα Νευροεντερική κύστη Παραγαγγλίωμα
Ινοσάρκωμα Παραγαγγλίωμα Φαιοχρωμοκύττωμα
Θυμική κύστη Παραθυρεοειδής κύστη Ινοσάρκωμα
Παραθυρεοειδές αδένωμα
Έκτοπος θυρεοειδής κύστη

Συνηθέστεροι όγκοι μεσοθωρακίου

Πρόσθιο διαμέρισμα Mέσο (σπλαχνικό) διαμέρισμα Παρασπονδυλικές αύλακες
Θύμωμα Εντερογενής κύστη

(σβάννωμα)

Νευρειλήμμωμα
Όγκος από γεννητικά κύτταρα Λέμφωμα Νευρίνωμα
Λέμφωμα Πλευροπερικαρδιακή κύστη Κακόηθες σβάννωμα
Λεμφαγγείωμα Μεσοθωρακικό κοκκίωμα Γαγγλιονεύρωμα
Αιμαγγείωμα Λεμφοειδές αμάρτωμα Γαγγλιονευροβλάστωμα
Λίπωμα Μεσοθηλιακή κύστη Νευροβλάστωμα
Ίνωμα Νευροεντερική κύστη Παραγαγγλίωμα
Ινοσάρκωμα Παραγαγγλίωμα Φαιοχρωμοκύτωμα
Θυμική κύστη Παραθυρεοειδής κύστη Ινοσάρκωμα
Παραθυροειδές αδένωμα Φαιοχρωμοκύττωμα Λέμφωμα
Έκτοπος θυρεοειδής κύστη Κύστη θωρακικού πόρου

Συνηθέστεροι όγκοι μεσοθωρακίου, αναλόγως ηλικίας

Ενήλικες Παιδιά
Θυμικοί όγκοι Νευρογενείς όγκοι
Λεμφώματα Θυμικά νεοπλάσματα
Νευρογενείς όγκοι Λεμφώματα
Όγκοι γεννητικών κυττάρων Όγκοι γεννητικών  κυττάρων

Όγκοι θύμου αδένα

Επιθηλιακοί όγκοι (Θυμώματα)
Θυμικά καρκινώματα
Όγκοι νευροενδοκρινικής προέλευσης
Λεμφογενείς όγκοι του θύμου
Θυμολιπώματα
Θυμικά αιμαγγειώματα
Μεταστατικοί όγκοι του θύμου
Υπερπλασία του θύμου
Θυμικές κύστεις

Όγκοι θωρακικού περιφερικού συστήματος

Προέλευση Καλοήθεις Κακοήθεις
Νευρικό έλυτρο Νευρειλήμμωμα (σβάνωμα) Κακόηθες σβάνωμα
Νευρίνωμα1 Κακόηθες σβάννωμα1
Συμπαθητικά γάγγλια Γαγγλιονεύρωμα Γαγγλιονευροβλάστωμα2
 Νευροβλάστωμα2
Παραγαγγλιακό σύστημα Φαιοχρωμοκύττωμα Κακόηθες  φαιοχρωμοκύττωμα
Παραγαγγλίωμα Κακόηθες παραγαγγλίωμα
1Παρατηρείται και σε Νόσο του von Recklinghausen
2Συχνότερα στην παιδική ηλικία

Καλοήθης λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου

Ι. Καλοήθης κοκκιωματώδης νόσος

 • Φυματίωση.
 • Μυκητιασικές λοιμώξεις.
 • Σαρκοείδωση.
 • Πυριτίαση.
 • Κοκκιωμάτωση Wegener.

ΙΙ. Νόσος Castleman

III. Άλλες αιτίες

 • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος.
 • Λοιμώδης μονοπυρήνωση.
 • Αντιδραστική λεμφαδενική υπερπλασία.
 • Αμυλοείδωση.
 • Pneumocystis carinii από σύνδρομο επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας.

Πρωτοπαθείς μεσεγχυματικοί όγκοι του μεσοθωρακίου

 • Όγκοι του λιπώδους ιστού

-Θυμολίπωμα.

-Θυμολιποσάρκωμα.

-Λίπωμα.

-Λιπωμάτωση.

-Καλόηθες λιποβλάστωμα, λιποβλαστομάτωση.

-Hibernoma ή καφέ λίπος.

-Λιποσάρκωμα.

 • Όγκοι αγγειακής προελεύσεως

-Αιμαγγείωμα.

-Αγγειοσάρκωμα.

-Καλόηθες και κακόηθες επιθηλιοειδές αιμαγγειοενδοθηλίωμα.

-Καλόηθες και κακόηθες αιμαγγειοπερικύτωμα.

-Glomus tumor ή γλωμαγγείωμα ή αγγειονευρομύωμα.

 • Όγκοι λεμφαγγειακής προελεύσεως

-Λεμφαγγείωμα, κυστικό ύγρωμα.

-Λεμφαγγειοαιμαγγείωμα.

 • Όγκοι ινώδους ιστού

-Ινωμάτωση.

-Ινοσάρκωμα.

-Κακόηθες ινώδες ιστιοκύττωμα.

 • Όγκοι από λείες μυϊκές ίνες

-Λειομύωμα.

-Λειομυοσάρκωμα.

 • Όγκοι από γραμμωτές μυϊκές ίνες

-Ραβδομύωμα.

-Ραβδομυοσάρκωμα.

-Όγκοι από πολυδύναμο μεσέγχυμα.

-Καλόηθες και κακόηθες μεσεγχύμωμα.

 • Άλλοι σπάνιοι μεσοθωρακικοί  μεσεγχυματικοί όγκοι

-Εντοπισμένος ινώδης όγκος.

-Αποτιτανωμένος ινώδης ψευδοόγκος.

-Ξάνθωμα.

-Θυλακιώδης όγκος από δενδριτικά κύτταρα.

-Μηνιγγίωμα.

-Επενδύμωμα.

-Συνοβιακό σάρκωμα.

-Εξωσκελετικό χονδροσάρκωμα.

-Εξωσκελετικό οστεοσάρκωμα.

Ταξινόμηση μεσοθωρακικών κύστεων

-Συγγενείς.

 • Μεσοθηλιακές

-Περικαρδιακές.

-Υπεζωκοτικές.

 • Κύστεις προσθίου εντέρου

-Βρογχογενείς.

-Οισοφαγικές.

-Γαστρεντερικές.

-Νευροεντερικές.

 • Κυστικές εξεργασίες μεσοθωρακίου στην παιδική ηλικία

-Λεμφαγγειωματώδεις.

-Θωρακικού πόρου.

-Επίκτητες.

 • Φλεγμονώδεις
 • Θυμικές
 • Τερατογόνες
 • Δερμοειδείς
 • Παραθυρεοειδείς
 • Θυρεοειδείς
 • Υδατίδες

Κυστικές εξεργασίες μεσοθωρακίου στην παιδική ηλικία

Παθολογία Αναλογία
Τεράτωμα 34%
Λεμφαγγείωμα 12%
Θυμικές κύστεις 6%
Περικαρδιακές κύστεις 1%
Βρογχογενείς κύστεις 23%
Οισοφαγικές κύστεις διπλασιασμού 24%

Να προτιμάτε τις φυσικές θεραπείες για τους όγκους μεσοθωρακίου, σύμφωνα με το Μοριακό Προφίλ του Όγκου.

Η ζωή είναι πολύτιμη.

Η ζωή είναι δική σας. Πάρτε την στα χέρια σας!

Το μοριακό προφίλ του όγκου είναι απαραίτητο και χρήσιμο εργαλείο για τη θεραπευτική σας απόφαση.

Ζητείστε την εξέταση πριν κάνετε οποιαδήποτε θεραπεία. Η ζωή σας είναι πολύτιμη.

Ζητήστε από την EMEDI πληροφορίες για το μοριακό προφίλ του όγκου.

Μάθετε όλες τις πληροφορίες από τους συνεργάτες μας για την εξατομικευμένη θεραπεία τους όγκους μεσοθωρακίου, πατώντας εδώ.

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 2-1.jpg

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 1-1.jpg

Γράφει η
Δρ Σάββη Μάλλιου Κριαρά
Ειδικός Παθολόγος- Ογκολόγος, MD, PhD

Διαβάστε περισσότερα για την Σάββη Μάλλιου Κριαρά

Εμπιστευθείτε τους διατροφικούς συμβούλους της EMEDI

Εμπιστευθείτε το ογκολογικό συμβούλιο της EMEDI

Τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους όγκους μεσοθωρακίου

Πατήστε, εδώ, για να παραγγείλετε τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής για τους όγκους μεσοθωρακίου

Αυτή η εικόνα δεν έχει ιδιότητα alt. Το όνομα του αρχείου είναι 3-2.jpeg

Η καθοδήγηση για την επιλογή των ποιων συμπληρωμάτων διατροφής, από τα ανωτέρω, είναι κατάλληλα  για την ασθένειά σας θα γίνει σε συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.

Διαβάστε, επίσης,

Νευροενδοκρινείς όγκοι

Όγκοι θύμου αδένα

Νευροβλάστωμα

Σαρκοείδωση

Πυριτίαση

Αμυλοείδωση

Ιός Epstein-Barr: Οι λοιμώξεις που προκαλεί

Παρα-αμινο-σαλικυλικό οξύ

Μηνιγγίωμα

www.emedi.gr

Print Friendly, PDF & Email
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΑΡΘΡΑ

Τα καλύτερα βότανα για την αϋπνία

Τα καλύτερα βότανα για την αϋπνία. Καλύτερος και πιο ξεκούραστος ύπνος με βότανα που εξασφαλίζουν και υγεία και ευεξία. Τα καλύτερα βότανα για την αϋπνία Να...

ΔΗΜΟΦΙΛΗ